AI wystosowała list otwarty do Premiera RP Donalda Tuska w sprawie Birmy

22 listopada 2007 roku
Donald Tusk
Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Szczyty UE-Azja okazją do działania na rzecz praw człowieka w Birmie
Amnesty International apeluje do państw członkowskich Unii Europejskiej o podjęcie kwestii praw człowieka w Birmie podczas dzisiejszych rozmów na szczycie UE-ASEAN, a także w trakcie nadchodzących szczytów UE z Indiami oraz Chinami. Nieustający społeczno-polityczny kryzys w tym kraju wymaga międzynarodowej interwencji ze strony decydentów zarówno europejskich, jak i azjatyckich, nie pozostających bez wpływu na władze Birmy.
W imieniu stowarzyszenia Amnesty International, pragnę wyrazić uznanie dla postanowień nowo powstałej Karty ASEAN zobowiązujących kraje członkowskie do utworzenia regionalnej instytucji zabiegającej o przestrzeganie, promowanie oraz poszanowanie standardów prawa człowieka. Jednocześnie jednak, pragnę podkreślić wagę owych postanowień niosących za sobą zwalczanie wszelkich form łamania praw człowieka na terenie państw stowarzyszonych w ramach ASEAN.
Siedem tygodni po brutalnym stłumieniu pokojowo protestujących mnichów w Birmie we wrześniu b.r., nieprzerwanie dochodzi do poważnych i bezkarnych naruszeń praw człowieka w tym kraju. Ciągłe zatrzymania, porywanie zakładników, pobicia, zaginięcia oraz stosowanie tortur w aresztach są dowodem na to, że władze birmańskie nie czynią nic w kierunku poprawy sytuacji własnych obywateli.
Unia Europejska wielokrotnie wydawała oświadczenia na temat sytuacji w Birmie oraz kierowała demarche do głównych graczy na scenie politycznej Azji Południowo-Wschodniej. Dzisiejszy szczyt UE-ASEAN, oraz zbliżające się szczyty z Chinami oraz Indiami, 28 i 30 listopada b.r., stanowią trzy okazje na podjęcie konkretnych działań na rzecz dramatu toczącego się w Birmie.
 Amnesty International wzywa władze birmańskie do:
–         natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich osób aresztowanych za korzystanie z prawa do wolności słowa
–         ujawnienia danych osobowych i miejsca zatrzymania osób zaginionych lub porwanych, zagwarantowania ich bezpieczeństwa oraz umożliwienia kontaktu z nimi
–         podjęcia współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych w związku z zobowiązaniami płynącymi z rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ z 2 października 2007.
Zgodnie z oświadczeniem Narodów Zjednoczonych, zarówno birmański rząd, jak i wojsko oraz siły bezpieczeństwa są w posiadaniu dokumentacji świadczącej o poważnych naruszeniach praw człowieka na terenie Birmy. Mimo tego, Chiny, Indie, a także państwa członkowskie ASEAN wciąż dostarczają broń birmańskim władzom i siłom zbrojnym, co sprzyja nie tylko podtrzymaniu obecnego konfliktu, ale także jego eskalację.
Embargo na broń nałożone na Birmę przez Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone jest niezwykle istotne, lecz niewystarczającym krokiem. Pomimo faktu, iż embargo zapewnia kontrolę nad pośrednim transferem broni, nie zapewnia spójnego unijnego nadzoru na terenie Birmy, umożliwiającego krajom UE stosowanie nałożonego embargo.
W celu zapewnienia skuteczności nałożonego na Birmę embargo, Unia Europejska powinna:
–         wezwać Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych do nałożenia embargo na dostarczania broni na teren Birmy; oraz
–         wezwać narody azjatyckie, aby wstrzymały handel bronią z Birmą.
Z poważaniem,
Draginja Nadażdin,
Dyrektorka Amnesty International w Polsce.

Tematy