Petycja Prawo musi chronić osoby LGBTI przed przemocą!

For english scroll down or click hereAktualizacja, 15 czerwca 2020.Po kilku miesiącach rząd nadal nie podjął koniecznych działań, a zamiast tego w czerwcu 2020 roku zarówno Prezydent RP, jak i posłowie i europosłowie partii rządzącej używają dehumanizującego i homofobicznego języka, atakując już dyskryminowaną mniejszość. Takie działania stanowią przyzwolenie na przemoc, którą widzieliśmy zarówno w Białymstoku, jak i opisywaliśmy w naszym raporcie w 2015 roku.Agresja, która dotknęła uczestników Pierwszego Marszu Równości w Białymstoku, nie wzięła się znikąd. Była poprzedzona kilkumiesięczną kampanią nienawiści. Brali w niej udział politycy, hierarchowie Kościoła, dziennikarze i publicyści.
Nie każda wypowiedź o charakterze mowy nienawiści prowadzi do poważnych zbrodni, ale wszystkie zbrodnie z nienawiści poprzedzone są wcześniejszą stygmatyzacją i dehumanizacją określonych osób i podżeganiem do przestępstw.

(Specjalna Sprawozdawczyni Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych do spraw mniejszości, 2015r.)

Przyzwolenie w przestrzeni publicznej na język, który ma wzbudzać nienawiść wobec określonej grupy, przedstawianie tej grupy jako wrogiej siły, jest zachętą do prześladowania.Tymczasem polskie prawo nie chroni osób LGBTI przed przemocą motywowaną uprzedzeniami.Chcemy to zmienić!Potrzebujemy Twojego głosu, aby wspólnie wezwać polski rząd do zmian w Kodeksie karnym.Chcemy, by do art. 256 i 257, które mówią o odpowiedzialności za nawoływanie do nienawiści, znieważanie i naruszanie nietykalności oraz do art. 119 mówiącego o stosowaniu przemocy fizycznej i gróźb bezprawnych, wprowadzono przesłankę orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a także inne nieuwzględnione dotychczas przesłanki.Ponadto domagamy się:
  • aktywnego zapobiegania przestępstwom z nienawiści, w tym zwłaszcza wprowadzenia powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej;
  • wnikliwego badania i ścigania przestępstw z nienawiści;
  • kształtowania debaty publicznej tak, by nie było w niej miejsca na hejt i mowę nienawiści.
Razem doprowadźmy do zmiany! Podpisz petycję Amnesty International i OKO.press!
Zdjęcie w nagłówku: Białystok, Marsz Równości, 20 lipca 2019. Copyright: Agata Kubis /Oko.press.

The Law must protect the LGBTI community against violence!

Update, 15 June 2020.After a few months, the government still did not take the necessary action, and instead in June 2020 the President of the Republic of Poland, as well as deputies and MEPs of the ruling party used a dehumanizing and homophobic language, attacking minority already discriminated. Such activities constitute consent to the violence that we saw in Bialystok and described in our report in 2015.The aggression that hurt the participants of the first Equality March in Białystok, did not appear out of nowhere. The march was backed by a several-month long campaign of hatred. Politicians, hierarchs of the Church, journalists and publicists among others, were voraciously engaged.
Although not all hateful messages result in actual hate crimes, hate crimes rarely occur without prior stigmatization and dehumanization of targeted groups and incitement to hate

(Special Rapporteur on the United Nations Human Rights Council on minorities, 2015)

Accepting the language that is supposed to invoke hatred towards certain groups, portraying these groups as hostile forces, especially in public places, is an incentive towards persecution.Meanwhile, Polish law does not protect LGBTI persons from the violence driven by prejudice. We want to change this! We need your voice to jointly call on the Polish government for changes to be directed in the Penal Code.We want art. 256 and 257, which adhere to responsibility for inciting hatred, insulting and violating the immunity, and art. 119 mentioning the use of physical violence and unlawful threats, to assert the premise of sexual orientation and gender identity, as well as other premises that are not taken into consideration so far.Additionally, we demand:
  • Active prevention of hate crimes, in particular, the initiation of universal anti-discrimination education;
  • Thorough investigation and prosecution of hate crimes;
  • Shaping public debate in such a way that there is no hatred or hate speech insinuated.
Together we can bring this change! Sign Amnesty International’s and OKO.press’s petition!
The photo in the header: Bialystok, Equality March, 20th July 2019. Copyright: Agata Kubis /Oko.press.