Petycja Stop przemocy wobec kobiet w Polsce!

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz poniżającego traktowania i dyskryminacji. Wzywamy polskie władze do ochrony, przestrzegania i promowania praw kobiet zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ustanawia standardy działania w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią.

Konwencja została opracowana przez wszystkie państwa Rady Europy w 2011 roku. Do tej pory podpisało ją 45 krajów, a 28 dokonało ratyfikacji, w tym Polska. Konwencja ustanawia minimalny standard w zakresie rozwijania mechanizmów zapobiegania i ścigania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ochrony przed tym zjawiskiem. Państwa, które ją ratyfikowały, zobowiązały się do chronienia i wspierania osób doświadczających przemocy, w tym do stworzenia dla nich bezpłatnego telefonu zaufania, schronisk, świadczenia usług zdrowotnych oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.

Amnesty International czynnie promowała Konwencję oraz wspierała proces jej ratyfikacji przez Polskę, co nastąpiło w kwietniu 2015. Do tej pory Polska nie wdrożyła w pełni postanowień Konwencji. W polskim prawodawstwie wciąż brakuje definicji przemocy ekonomicznej, właściwej definicji gwałtu opartej na braku świadomej zgody na akt seksualny oraz skutecznych mechanizmów izolowania sprawców przemocy od osób narażonych na przemoc.

Wezwij polskie władze do pełnej implementacji Konwencji. Podpisz petycję!