Amnesty International rozczarowana realizacją wyroku w sprawie Alicji Tysiąc.

Według przepisów tej ustawy (Rozdział 8), każdy pacjent może wnieść sprzeciw od opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Ustawa ta stanowić ma realizację przez Polskę rekomendacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zawartych w wyroku w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce.
Zdaniem Amnesty International procedura odwoławcza od decyzji lekarza określona w ustawie i rozporządzeniu, nie gwarantuje realizacji praw pacjenta i nie spełnia rekomendacji Trybunału zawartych w wyroku Tysiąc przeciwko Polsce z następujących powodów:

  • procedura odwoławcza jest niedostępna dla kobiet niezamożnych; sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie prawne, natomiast nie każdy pacjent zna przepisy prawa lub nie jest w stanie ponieść kosztów profesjonalnej pomocy prawnej,
  • Komisja Lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, w sytuacjach takich jak przerwanie ciąży, gdzie w niektórych przypadkach istnieje ograniczenie możliwości przeprowadzenia tego zabiegu do 12. tygodnia ciąży, termin ten wydaje się jednak zbyt długi,
  • procedura nie zapewnia możliwości czynnego udziału osoby skarżącej w postępowaniu odwoławczym,
  • komisja Lekarska nie jest ani niezależna ani bezstronna,
  • od decyzji podjętych przez Komisję Lekarską nie można się odwołać.

Tło wydarzeń
W wyroku z 20 marca 2007 r. w sprawie Alicji Tysiąc, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził m.in., że w Polsce brak jest możliwości skutecznego odwołania od decyzji lekarza. Poza wskazaniem konieczności wprowadzenia takiej możliwości, stwierdził również, że procedura odwoławcza powinna m.in. zapewnić wydanie decyzji we właściwym terminie, tak aby ograniczyć lub zabezpieczyć zdrowie kobiety przed uszczerbkiem, który może być spowodowany późno przeprowadzoną aborcją. Procedura taka powinna również gwarantować kobiecie ciężarnej co najmniej możliwość bycia osobiście wysłuchaną oraz rozważenie przez organ odwoławczy jej argumentacji.
W listopadzie 2009 Amnesty International zawarła swoje uwagi dotyczące sytuacji praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce w raporcie dla Komitetu ds. Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych ONZ.
Raport dostępny jest na stronie: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR37/002/2009/en
/KONIEC