ASEAN utworzył Międzyrządową Komisję ds. Praw Człowieka.

Powstanie Międzyrządowej Komisji ds. Praw Człowieka (AICHR) ASEAN jest pozytywnym osiągnięciem. Amnesty International od lat nakłania rządy ASEANu do stworzenia prawdziwie niezależnego organu uprawnionego do monitorowania, śledzenia oraz raportowania osiągnięć w zakresie praw człowieka we wszystkich 10 państwach członkowskich.
Zastrzeżenia Amnesty International dotyczą m.in. braku wyraźnego upoważnienia dla AICHR; braku wiążących wymogów dotyczących niezależności AICHR oraz nacisk na -brak ingerencji w sprawy wewnętrzne-.
Dozwolony zakres działania AICHR umożliwia podejmowanie decyzji tylko w drodze konsensusu. Oznacza to, że każde państwo będzie mogło odrzucić wszelkie głosy krytyki wobec własnych działań w zakresie praw człowieka poprzez weto.
Taka sytuacja może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego lub przyjęcia słabych stanowisk opartych o najniższy wspólny mianownik.
Amnesty International w szczególności wzywa do upoważnienia nowego organu ASEAN odpowiedzialnego za sprawy dotyczące praw człowieka zarówno do ich ochrony, jak i promocji.
Organ ASEANU ds. praw człowieka musi być upoważniony do badania przypadków łamania praw człowieka oraz musi mieć możliwość otrzymywania skarg na nadużycia. Bez tych uprawnień organ nie będzie w stanie rozwiązywać poważnych sytuacji kryzysowych w zakresie praw człowieka w tym regionie, na przykład w Birmie.
Amnesty International wzywa również ASEAN do zapewnienia przejrzystego mechanizmu, który pozwoliłby na wybranie niezależnych ekspertów ds. praw praw człowieka oraz do utrzymania wszystkich praw człowieka zgodnie z uniwersalnymi zasadami oraz uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym traktatami i standardami.