Dyskryminacja powodem umieralności okołoporodowej w Burkina Faso

Dyskryminacja powoduje, że kobiety nie mają dostępu do usług zdrowotnych z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Nie mają one również możliwości podejmowania istotnych decyzji dotyczących ciąży – wynika z raportu Amnesty International -Dając życie, ryzykują śmierć-
Wedle oficjalnych statystyk, każdego roku w Burkina Faso, z powodu komplikacji w trakcie ciąży oraz podczas porodu umiera ponad 2000 kobiet. Wiele kobiet można by z łatwością uratować, gdyby na czas zapewniono im odpowiednią opiekę medyczną.
Każda kobieta posiada prawo do życia i prawo do właściwej opieki zdrowotnej, a rząd powinien podwoić swoje wysiłki, by wypracować strategię zapobiegania umieralności okołoporodowej. Kobiety w Burkina Faso znajdują się w błędnym kole dyskryminacji, które czyni poród potencjalnie śmiertelnym.
Przepisy prawne obowiązujące w Burkina Faso zapewniają kobietom równy status z mężczyznami. Jednakże w praktyce większość kobiet jest podporządkowana mężczyznom i posiada niewielki lub żaden wpływ na podejmowanie decyzji w sprawach takich jak korzystanie z opieki zdrowotnej czy planowanie rodziny. Nadal praktykowane jest zawieranie małżeństw przez dziewczynki oraz młode dziewczęta, jak również okaleczanie żeńskich narządów płciowych.
Władze Burkina Faso, przy pomocy międzynarodowych donorów, opracował ambitne strategie, które pozwoliły obniżyć wskaźnik śmiertelności okołoporodowej kobiet w niektórych częściach kraju. Jednakże sens owych strategii podważają błędów w ich wdrażaniu oraz nie ściganie takich nadużyć jak nielegalne wymuszanie opłat za usługi zdrowotne.
Ubóstwo jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do umieralności okołoporodowej. Dotyczy to w szczególności kobiet zamieszkujących regiony rolnicze, zmagających się z problemami finansowymi, jak i dużymi odległościami dzielącymi ich od placówek opieki zdrowotnej.
W 2006 r. władze Burkina Faso wprowadziły politykę subsydiowania 80 procent kosztów związanych z porodem i uczyniły go całkowicie bezpłatym dla większości zubożałych kobiet. Jednakże polityka ta nie została odpowiednio nagłośniona, co stało się okazją do wyzysku przez skorumpowany personel medyczny. Kryteria, kto może skorzystać z subsydiowanej opieki, nie zostały szczegółowo opracowane, więć koszty nadal stanowią barierę w dostępie do opieki medycznej.
Amnesty International wskazuje, iż nierówny dostęp do odpowiednich placówek opieki zdrowotnej, przede wszystkim w rejonach rolniczych, brak zaplecza medycznego oraz wyszkolonego personelu, a także negatywne lub dyskryminujące postawy pracowników służby zdrowia zniechecają kobiety do szukania opieki.
Umieralność okołoporodowa kobiet jest tragedią, która każdego roku odbiera tysiącom rodzin żony, matki, siostry i córki. Dopóki kobietom nie pozwoli się na przejęcie kontroli nad własnym ciałem, nadal będą ich umierały tysiące. 
Podejmij działania:
Napisz list do Blaise Compaore, Prezydenta Republiki Burkina Faso, prosząc go o podjęcie działań na rzecz zapobiegania umieralności okołoporodowej.
Blaise COMPAORE
Le Président du Faso
BP 7030 et 7031
Ougadougou
Burkina Faso
[email protected]
Dear President,
Every year, more than 2,000 women die in your country from complications of pregnancy and childbirth. Most of these deaths could have been prevented. Maternal mortality takes its major toll on the poorest, the least educated women and those who live in rural areas. During the last decade, with the help of the donor community, your government has devoted effort and resources to reduce the maternal mortality ratio. Ambitious strategies have been developed and partially implemented in the context of the Millennium Development Goal 5. However, the policies to combat maternal mortality suffer from major flaws in their implementation. Although the cost of deliveries was reduced since 2006, the quality of medical services has not improved significantly, and therefore many women remain reluctant to go to health facilities to give birth. This is particularly the case among poor and rural women who face treatment in health facilities which are often unhygienic and understaffed, with medical personnel who are underpaid and sometimes treat them disrespectfully or demand unofficial payments.
I am therefore asking you to:

  • Allocate resources to maternal and reproductive health care equitably, prioritizing the poorest regions with highest mortality ratios.
  • Systematically reduce economic, physical and cultural barriers that prevent poor rural women from accessing life-saving reproductive and maternal health care.

Yours sincerely,
Tłumaczenie tekstu:
Szanowny Panie Prezydencie,
Każdego roku ponad 2 000 kobiet umiera w Pańskim kraju z powodu komplikacji związanych z ciążą i porodem. Wiele z tych zgonów możnaby uniknąć. Śmierć spowodowana umieralnością okołporodową kobiet zbiera żniwo wśród najbiedniejszych, najgorzej wykształconcyh i wśród zamieszkujących tereny rolnicze. W czasie ostatniej dekady, z pomocą lokalnych darczyńców, Pana rząd poświęcił wysiłek oraz przeznaczył środki w celu zmniejszenia współczynnika umieralności okołporodowej kobiet. Ambitne strategie zostały opracowane i częściowo wdrożone w kontekście Millenijnych Celów Rozwoju 5. Jednakże podjęte działania nie są wystarczająco skuteczne. Pomimo obniżenia kosztów związanych z porodem w roku 2006, jakość usług medycznych nie wzrosła znacząco i dlatego wiele kobiet nie chce rodzić dzieci w placówkach medycznych. Jest to szczególnie widoczne wśród ubogich kobiet, żyjacych w rejonach rolniczych. Poddawane są one opiece medycznej w placówkach zdrowotnych, często w warunkach niehigienicznych, przy braku odpowiedniej ilości niedostatecznie wynagradzanego personelu medycznego, który zdaża się, że traktuje kobiety bez szacunku lub żądą nieoficjalnych płatności.
Dlatego zwracam sie do Pana z prośbą o:
Sprawiedliwe przeznaczenie środków na opiekę medyczną nad matkami oraz w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, traktując priorytetowo najbiedniejsze regiony z najwyższym współczynnikiem umieralności.
Sysytematyczne zmniejszanie barier ekonomicznych, fizycznych i kulturowych, które blokują kobietom ubogim i mieszkającym na terenach rolniczych, dostęp do ratującej im życie opieki zdrowotnej w zakresie macierzyństwa i zdrowia reprodukcyjnego.
Z poważaniem,
Tłumaczenie: Agnieszka Pyszycka