Komisja Praw Człowieka ONZ: Dobra okazja zajęcia się sprawą naruszeń praw człowieka bez względu na to gdzie i kiedy mają miejsce

„Tortury oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie są zakazane we wszystkich okolicznościach, bez wyjątków i naruszeń, łącznie z okresem wojen, zamieszek i stanami wyjątkowymi. Komisja musi również uznać, że zeznania i inne dowody zdobyte w wyniku tortur czy znęcania się, nie powinny być brane pod uwagę w jakimkolwiek postępowaniu, oprócz tych, skierowanych przeciwko oskarżonym o tortury i maltretowanie” – powiedział Peter Splinter, przedstawiciel Amnesty International na szczycie ONZ w Genewie.

 

            „Władze mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Jednakże, kroki podjęte w celu zapobiegania lub odpowiedzi na ataki ze strony uzbrojonych grup lub osób będą skuteczne tylko wtedy, gdy będą zgodne z prawem międzynarodowym. Komisja może poprzeć to stanowisko poprzez zwiększenie uprawnień Niezależnego Eksperta w sprawach dotyczących działań antyterrorystycznych. Komisja może także upoważnić go do nadzoru oraz analizy wpływu środków powziętych przez państwa w walce z terroryzmem na prawa człowieka” – dodał Splinter.

 

            Podczas 61. sesji, organizacja skupi się również na zakazie kary śmierci, przemocy wobec kobiet, wpływowi biznesu na prawa człowieka, oraz na prawach człowieka uchodźców, starających się o azyl, przesiedleńców i innych bezpaństwowców. Zajmie się ona także szczegółowym zbadaniem przykładowych ustaleń związanych z prawami ludności rdzennej, ochroną osób zmuszonych do „zniknięcia” oraz Protokołem Dodatkowym do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Dodatkowo organizacja zwróci uwagę na podstawowe zasady i wytyczne zadośćuczynień i reparacji. W ubiegłych latach Komisji niezwykle często nie udawało się potępić poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka i wolności przez niektóre rządy.

 

            Organizacja namawia członków Komisji, aby położyli kres żenującemu nadużyciu praw człowieka w krajach takich jak: Irak, Federacja Rosyjska (Czeczenia), Stany Zjednoczone (Zatoka Guantánamo) i Zimbabwe. Ta porażka jest prawdziwą deficytu legitymizacji, którą Sekretarz Generalny Spotkania na Szczycie w sprawie Zagrożeń, Wyzwań i Zmian potraktował jako poddającą w wątpliwość całokształt pracy ONZ i jej reputacji. Każdy członek Komisji oraz państwo obserwator ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w 61. sesji, aby przywrócić Komisji wiarygodność i profesjonalizm.

 

            Amnesty International apeluje również do Komisji o podjęcie działań w sprawie sytuacji praw człowieka w: Kolumbii, Demokratycznej Republice Konga, Izraelu/ Terytoriach Okupowanych, Nepalu, Sudanie i Turkmenistanie.

           

            „Nepal jest u progu katastrofy praw człowieka – podstawowe prawa człowieka zostały zawieszone, a bezkarność się szerzy. Społeczność międzynarodowa musi podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania, aby odsunąć Nepal znad tej przepaści. Komisja musi przyjąć istotną rezolucję w sprawie Nepalu oraz musi utworzyć stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy nadzorującego sytuację praw człowieka” – powiedział Splinter.

 

            Amnesty International namawia członków i obserwatorów, aby wykorzystali szansę podczas 61. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ do zgłębienia metod, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie reform ONZ ogłoszonych w raporcie Spotkania na Szczycie ONZ. Ma to na celu umożliwić ONZ bardziej skuteczne zaangażowanie w ochronę i promocję praw człowieka bez względu na czas i miejsce oraz na efektywne zareagowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Tematy