Opinia KR II / 2005

OPINIA Komisji Rewizyjnej nr II/2005

 

            W dniu 4 grudnia 2005 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem przedstawicielki Komisji Rewizyjnej: Zuzanny Kulińskiej. Komisja Rewizyjna w trybie obiegowym postanowiła przedstawić Zarządowi następującą opinię dotyczącą przebiegu posiedzenia.

 

1. Powołanie Komitetu Ekspertów ds. strategii.

 

            Zgodnie z § 1 Regulaminu Zarządu, Zarząd działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu. Żaden z tych dokumentów nie przewiduje możliwości powołania przez Zarząd organu doradczego, którego skład jest arbitralnie ustalany przez członków Zarządu.

W związku z tym Komisja Rewizyjna sugeruje bądź powołanie Podkomitetu złożonego zgodnie z § 2 Regulaminu Zarządu z członków Zarządu i, z głosem doradczym, z pracowników Biura, bądź powołanie Grupy Roboczej jako struktury pośredniej ad hoc (wówczas Zarząd powołałby koordynatora danej struktury).

Jednocześnie Komisja Rewizyjna przypomina, że w dotychczasowej praktyce Stowarzyszenia stosowano zasadę głosowania na indywidualnych kandydatów do danego organu i jest to praktyka, która czyni zadość zasadzie samorządności (art. 4 Statutu). Głosowanie en bloc nie powinno być stosowane w takim wypadku.

 

2. Relacje Zarząd – Biuro.

 

Komisja Rewizyjna przypomina, że na podstawie art. 24 u. 2 Statutu podległy Zarządowi Dyrektor działa na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna zauważa, że w kompetencji Zarządu nie leży prowadzenie działalności operacyjnej Stowarzyszenia. Art. 24 u. 1 Statutu precyzuje, że dla celu „bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia oraz zatrudnia podległego sobie Dyrektora”. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, z przepisów Statutu nie wynika uprawnienie Zarządu, ani jego poszczególnych członków do kierowania poleceń służbowych dotyczących sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników Stowarzyszenia.

 

(…)

 

Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o ustosunkowanie się do niniejszej opinii.

 

Warszawa, 5 grudnia 2005 r.

Tematy