Opinia KR II / 2006

Opinia KR II/2006

 

W związku z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), po dokładnej analizie przepisów ustawy i komentarzy do niej, Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii:

 

1. Zdaniem Komisji Rewizyjnej konieczne jest zawarcie porozumień (na podstawie art. 44 ustawy) ze wszystkimi wolontariuszami i wolontariuszkami wykonującymi „świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz” stowarzyszenia, a za takich należy uznać osoby będące koordynatorami struktur pośrednich stowarzyszenia (a niebędące jego pracownikami).

Wynika to ze specjalnego trybu ich powoływania, wymaganych kwalifikacji i ich miejsca w strukturze stowarzyszenia (por. Regulamin struktur pośrednich i grup stowarzyszenia Amnesty International z maja 2005 r.).

 

2. Komisja Rewizyjna uważa obecną sytuację, w której część wolontariuszy, zajmujących się koordynacją struktur pośrednich stowarzyszenia, posiada status ustawowy (porozumienia zawarte ze stowarzyszeniem), a część nie uzyskała takiego statusu, za wymagającą pilnego uregulowania.

Przedłużanie obecnego status quo powoduje, że osoby wykonujące statutowe zadania stowarzyszenia są traktowane w sposób nierówny. Dodatkowo, zdaniem Komisji, zawarcie porozumienia z wolontariuszem umożliwia bardziej efektywną kontrolę wykorzystywania przez daną osobę środków z budżetu stowarzyszenia oraz pozwala na lepsze zdefiniowanie obowiązków obu stron. Należy zaznaczyć, że wolontariusze, z którymi zawarto porozumienie są w znacznie korzystniejszej sytuacji prawnej niż osoby, których świadczenia na rzecz stowarzyszenia nie zostały określone.

 

Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o ustosunkowanie się do niniejszej opinii.

 

Przyjęto jednomyślnie, 18.04.2006

 

Tematy