Opinia KR III / 2006

OPINIA KR III/2006

 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się na spotkaniu w dniu 22 kwietnia 2006 r. z treścią projektu Strategii AI Polska 2006-2010. Stanowisko Komisji zostało przedstawione na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 kwietnia br. Komisja pozytywnie ocenia zmiany dokonane w projekcie na ww. posiedzeniu, uwzględniające jej uwagi.

 

Komisja Rewizyjna uznaje za niekorzystną dla Stowarzyszenia sytuację, w której opracowywane dokumenty operacyjne opierają są na projektach dokumentów strategicznych, które nie zostały do chwili obecnej przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Komisja zwraca się do Zarządu o unikanie w przyszłości podobnych sytuacji.

 

Jednocześnie, Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, iż jedynym obecnie obowiązującym dokumentem o charakterze strategicznym jest Strategia AI Polska 2006-2010 zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 października 2005 r.

 

Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o ustosunkowanie się do niniejszej opinii.

 

Przyjęto jednogłośnie, 24 kwietnia 2006 r.

 

Tematy