Opinia KR IV/2006

OPINIA  IV /2006
W związku z wnioskiem złożonym w trybie opisanym w  art. 12 ust 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna wyraża następującą opinię:

  1. Komisja Rewizyjna nie posiada w zakresie swych kompetencji sprawdzania znajomości Regulaminu Struktur Pośrednich i Grup Stowarzyszenia(dalej: Regulaminu)a jedynie może  zbadać czy został on prawidłowo zastosowany.
  2. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień wpływających na całokształt działalności Stowarzyszenia, mogących mieć miejsce w trakcie powoływania przez Zarząd koordynatora zespołu ds. LGBT.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że na podstawie obecnego tekstu Regulaminu  nie da się ostatecznie ustalić, czy spełnienie wymagań art. 7 Regulaminu jest konieczne dla powołania przez Zarząd koordynatora struktury (art. 4 Regulaminu). Dotychczasowa praktyka wskazywała, że przedstawienie wymaganych w art. 7 Regulaminu dokumentów, a co więcej ich zaakceptowanie przez Zarząd jest warunkiem koniecznym powołania na stanowisko koordynatora.

  1. W związku z tym, Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność zmian w postanowieniach Regulaminu, które pozwolą uniknąć w przyszłości tego typu niejasności:

a)      w art. 4 Komisja Rewizyjna proponuje dodać zdanie: „po zaakceptowaniu projektów, o których mowa w art. 7”.
b)      dodać przepisy dotyczące zawierania umów wolontariackich, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspólne dla wszystkich opisanych w Regulaminie struktur. Komisja Rewizyjna zwracała już uwagę na ten problem w Opinii II/2006 .

  1. Komisja Rewizyjna przypomina o dobrej praktyce, jaką była zasada niepołączalności stanowisk koordynatorów struktur pośrednich oraz funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna sugeruje bądź powrót do tej zasady w praktyce, bądź zapisanie jej w Regulaminie.

4. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność sformułowania w formie uchwały Zarządu zasad współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami pozarządowymi. (por. AI Index ORG 20/01/98). Jednocześnie Komisja Rewizyjna przypomina o dobrej praktyce, jaką było wyrażanie przez Zarząd zgody na współpracę struktur Stowarzyszenia z innymi organizacjami pozarządowymi.

Tematy