Pakistan: Amnesty International nalega, aby w walce z terroryzmem premier respektował prawa człowieka

ASA 33/003/2007
Pani Khan wezwała rząd Pakistanu do:
–                    wszczęcia dochodzenia w sprawie domniemanych -zaginięć- osób, podejrzanych o terroryzm, a także podjęcia odpowiednich kroków w celu niedopuszczenia do powstania podobnych zarzutów w przyszłości;
–                    zbadania przypadków morderstw, dokonanych w czasie operacji wojskowych pakistańskiej armii na terenach plemiennych.
Odnosząc się do roli, jaką Pakistan odgrywa w Radzie Praw Człowieka ONZ, Irene Khan wyraziła nadzieję, iż kraj ten przyczyni się do wypracowania konsensusu, koniecznego dla stworzenia silnego i efektywnego systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ.
Sekretarz Generalna z zadowoleniem przyjęła zmiany w dziedzinie ochrony praw człowieka w Pakistanie, zapoczątkowane uchwaleniem w listopadzie 2006 r. Ustawy o Ochronie Kobiet, zwiększającej możliwość ścigania przypadków gwałtu i molestowania seksualnego.
-Jest to krok w dobrym kierunku i mam nadzieję, że pójdą za nim kolejne działania, likwidujące inne formy dyskryminacji kobiet, która jest przyczyną przemocy, związanej z faktem przynależności danej osoby do określonej płci.- – powiedziała pani Khan.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek