Pakistan: trzeba znieść ?ustawy o bluźnierstwie?

Wzrost nasilenia ataków na mniejszości religijne ma związek z rosnącym w kraju ekstremizmem religijnym. Amnesty International wyraża zaniepokojenie przejawami dyskryminacji, prześladowaniem i atakami, których ofiarami padają przedstawiciele wszystkich mniejszości religijnych, w tym powszechnych w Pakistanie mniejszości muzułmanów ahmadija, chrześcijan, szyitów, sikhów i hinduistów.
Amnesty International z zadowoleniem przyjęła obwieszczenie premiera Gilani, w którym zapowiedział on stworzenie przez rząd komisji ds. oceny i rewizji praw -zagrażających harmonii religijnej-. Oświadczenie premiera ma miejsce tuż po atakach w mieście Gorja, które wybuchły pod pretekstem oskarżeń o bluźnierstwo. Chociaż premier nie odniósł się do żadnych konkretnych praw, które miałyby zostać zmienione, jego oświadczenie czyniło aluzje do tzw. -ustaw o bluźnierstwie- wprowadzonych w 1982 i 1986 roku przez wojskowego przywódcę Za-ul-Haqa, który starał się wykorzystać islam do spopularyzowania swojej dyktatury.
Pakistańskie ustawy o bluźnierstwie, które sprzyjają tworzeniu się w kraju atmosfery przemocy i prześladowań na tle religijnym, są przyczyną nasilonych ataków na mniejszości religijne. Oskarżenia o bluźnierstwo często stawały się przyczyną morderstw zarówno muzułmanów, jak i członków mniejszości religijnych.
Ustawy o bluźnierstwie, które mają rzekomo chronić islam i uczucia religijne większości muzułmańskiej, są niejasno sformułowane i arbitralnie egzekwowane przez policję i władze sądownicze, co de facto sprowadza się do nękania i prześladowania mniejszości religijnych. W styczniu tego roku pięciu muzułmanów ahmadija, w tym jeden małoletni, zostało zatrzymanych na podstawie fałszywych oskarżeń o bluźnierstwo w okręgu Layyah, chociaż na poparcie tych zarzutów nie przedstawiono żadnych dowodów ani świadków.
Dowody zgromadzone przez Amnesty International i inne organizacje praw człowieka wskazują na to, że oskarżenia wnoszone na podstawie ustaw o bluźnierstwie opierają się jedynie na mniejszościowym wyznaniu religijnym danej osoby lub bezpodstawnych i rozpowszechnianych w złej wierze doniesieniach wynikających z osobistej wrogości, których motywem często jest chęć zamknięcia kogoś w więzieniu w celu wygrania sporów dotyczących interesów lub ziemi. Policja zazwyczaj nie rejestruje ani nie sprawdza zażaleń, a sprawiedliwe wyroki nie są normą, ponieważ część sędziów jest stronnicza w stosunku do mniejszości religijnych.
Amnesty International wzywa rząd Pakistanu do zmiany lub zniesienia ustaw o bluźnierstwie, a zwłaszcza ustępu 295C Pakistańskiego Kodeksu Karnego, który przewiduje obowiązkową karę śmierci dla każdej osoby uznanej za winną bluźnierstwa. Organizacja apeluje do pakistańskiego rządu o zagwarantowanie członkom mniejszości praw człowieka zapisanych w Konstytucji i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w szczególności w Art. 18 stanowiącym, że -każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania-.
Organizacja apeluje również do rządu Pakistanu o wprowadzenie do prawodawstwa i praktyki środków mających powstrzymać dyskryminację ze względu na religię. W tym celu pakistański rząd powinien wdrożyć wszechstronny program edukacyjny na wszystkich poziomach społeczeństwa promujący równość i poszanowanie dla różnorodnych wyznań obecnych w Pakistanie.
Tłum. O. Szkudłapska