PILNA AKCJA MOŁDAWIA: Wymuszone zaginięcie Gheorghe Ionela

Ostatni raz widziano go (zarejestrowała to także mołdawska telewizja), gdy policjanci wpychali go do samochodu przed budynkiem sądu w Straşeni tuż po zakończeniu procesu, w którym oczyszczono go z zarzutu nadużycia władzy. Ledwo sędzia skończył odczytywać wyrok, gdy do sali sądowej wtargnęło ok. 20 funkcjonariuszy Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji, którzy pięściami i kopniakami torowali sobie drogę ku Ionelowi przez liczącą ok. 100 osób publiczność. Zabrali go do samochodu i od tamtej pory ani rodzina, ani prawnik Ionela nie uzyskali informacji o miejscu jego pobytu pomimo licznych zapytań kierowanych do prokuratury generalnej.
Trzeciego marca w rozmowie telefonicznej z prawnikiem Ionela funkcjonariusz Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji zaprzeczył jakoby Ionel był przez nią przetrzymywany. Poinformował jednak, że 27 lutego wezwano Ionela do stawienia się w jednostce z powodu odmowy podpisania przez niego zawiadomienia o postawieniu mu trzeciego zarzutu korupcyjnego.
Amnesty International próbuje ustalić co dokładnie stało się z Gheorghe Ionelem. Istnieje duże ryzyko, że Ionel jest potajemnie przetrzymywany, gdyż w przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że policja ignorowała decyzje sądu o zwolnieniu danej osoby i dokonywała zatrzymań na sali sądowej.
TŁO SPRAWY
Gheorghe Ionel jest członkiem opozycyjnej koalicji Nasha Moldova (Nasza Mołdawia). Został wybrany wójtem Vorniceni w czerwcu 2007 r. uzyskując dużą przewagę nad konkurentami. Zdaniem jego prawnika Ionel zawdzięczał swoją popularność zdecydowanej walce z przestępczością i energicznemu działaniu na rzecz poprawy standardu życia we wsi, lecz tym samym naraził się wielu osobom. Trzeciego września 2007 r. został aresztowany po tym jak Departament do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji zarzucił mu nadużycie stanowiska w celu nielegalnego nabycia państwowej ziemi. Według jego prawnika zarzuty te były sfabrykowane by powstrzymać Ionela przed wykonywaniem obowiązków wójta. W październiku 2007 r. postawiono mu dalsze zarzuty: organizowanie nielegalnej migracji i posiadanie broni palnej. Został z nich oczyszczony przez sąd apelacyjny 19 lutego b. r.
Amnesty International i inne organizacje pozarządowe nieprzerwanie otrzymują doniesienia o torturowaniu ludzi w czasie ich przetrzymywania przez policję w Mołdawii. W sprawozdaniu po wizycie w Mołdawii w listopadzie 2005 r. Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom stwierdził, że duży odsetek zatrzymanych, z którymi rozmawiano, skarżył się na złe traktowanie. Amnesty International otrzymuje też doniesienia o ignorowaniu przez policję decyzji sądowych o zwolnieniu i dokonywaniu przez nią zatrzymań na sali sądowej celem postawienia nowych zarzutów.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku rumuńskim, rosyjskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu prawdopodobnego porwania Gheorghe Ionela przez funkcjonariuszy Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji w dniu 27 lutego przed sądem w Straşeni i jego prawdopodobnego potajemnego przetrzymywania;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu prawdopodobieństwa, że Gheorghe Ionel może być poddany torturom lub złemu traktowaniu w czasie przetrzymywania;
– wezwą Państwo władze do natychmiastowego poinformowania prawnika i rodziny Ionela o miejscu jego przetrzymywania, o ile w istocie jest przetrzymywany;
– wezwą Państwo prokuratora generalnego do niezwłocznego wszczęcia bezstronnego śledztwa w sprawie doniesień o porwaniu Ionela funkcjonariuszy Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji.
ADRESACI APELI
Prokurator Generalny
Valeriu Gurbulea
26, Mitropolit Banulescu-Bodoni Str., MD-2005, Chişin-u
Republic of Moldova
Faks:   +373 22 21 20 32
E-mail: [email protected]
Nagłówek:  Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
KOPIE DO
Minister Spraw Wewnętrznych
Gheorghe Papuc
Stefan cel Mare Bld., 75, MD-2012, Chişinău
Republic of Moldova
Fax:                   + (373-22) 22-27-23
E-mail: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Parlamentarny Rzecznik Praw Człowieka
Anatolie Munteanu
Centre for Human Rights in the Republic of Moldova
16 Sfatul Tarii Str., MD-2012, Chişin-u
Republic of Moldova
Fax:   +373 22 22 54 42
Nagłówek: Szanowny Panie Rzeczniku
Ambasada Republiki Mołdowy
ul. Imielińska 1, 02- 710 Warszawa
tel./fax (0-22) 646 20 99
E-mail:: [email protected] lub [email protected]
Apele należy wysyłać najpóźniej do 15 kwietnia.
Pilna Akcja Nr 57/09
AI Index:  EUR 59/001/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski