PILNA AKCJA: Rodziny rozdzielone w policyjnej obławie

We wczesnych godzinach porannych 9 stycznia, funkcjonariusze meksykańskiej policji dokonali obławy na obóz zastępczy w Nuevo Progreso w stanie Tabasco, gdzie przebywali obywatele Gwatemali. Migranci, mieszkańcy Nueva Esperanza w Gwatemali, uciekli do Meksyku w sierpniu 2011 roku, gdy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ziem przez gwatemalską armię i policję. W Gwatemali odmówiono im jakichkolwiek mieszkań zastępczych.
Według świadków, meksykańskie władze próbowały najpierw zatrzymać dzieci tak, aby ich rodziny zgodziły się iść za nimi do czekających na nich pojazdów. Łącznie zatrzymanych zostało 71 członków społeczności, w tym co najmniej 45 dzieci. Zostali oni przewiezieni do aresztu dla migrantów w Tapachula, w stanie Chiapas – wiele godzin drogi od miejsca zatrzymania. Uważa się, że rozpoczęte zostały procedury repatriacyjne. Ponad stu członkom społeczności udało się uniknąć tej operacji i od tego czasu powrócili już oni do Nuevo Progreso. Według lokalnych obrońców praw człowieka, wiele rodzin zostało rozdzielonych w trakcie tych działań, w tym rodzina dziesięcioletniego chłopca, którego rodzice zostali zatrzymani, podczas gdy on znajduje się w obozie zastępczym. Osoby przebywające w obozie mogą nadal zostać zatrzymane lub poddane represjom. Członkowie społeczności opisują liczne przypadki zastraszania przez urzędników, grożących im, iż powrócą oni z większą siłą, jeśli członkowie społeczności sami nie oddadzą się w ręce policji i urzędników migracyjnych. Obóz został częściowo zniszczony. Meksykańskie władze migracyjne twierdzą, że działania te miały na celu -pomoc humanitarną- dla społeczności mieszkającej w złych warunkach.
Zgodnie z warunkami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (ang.CRC), którą Meksyk ratyfikował; dzieci nie powinny być rozdzielone od swoich rodziców, chyba że ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dobra dziecka. Dodatkowo, konwencja ta zakazuje pozbawiania dzieci kontaktu z rodzinami.
Prosimy o bezzwłoczne wysyłanie apeli w języku hiszpańskim lub w ojczystym:
– Nalegając, aby władze zapewniły, że repatriacje członków społeczności z Nueva Esperanza są przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka i że nie będą prowadziły do rozdzielania rodzin;
– Wzywając władze do zapewnienia rodzinom z Nueva Esperanza traktowania zgodnego z przyjętymi zobowiązaniami w ramach Konwencji o prawach dziecka;
– Nalegając, aby władze wyjaśniły procedury użyte w trakcie obławy policyjnej na społeczność w dniu 9 grudnia, w tym częściowe zniszczenie obozu oraz używanie gróźb skierowanych do pozostałych członków grupy.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 22 lutego 2012 DO:
Prezydent Meksyku
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Residencia Oficial de Los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec
México DF, CP 11850
México
Fax: +52 55 5093 5321
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Komisarz Instytutu Migracji Krajowych
Salvador Beltrán del Río Madrid
Homero No. 1832; Piso 19
Col. Los Morales Polanco Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P. 11510
México
Email: [email protected]
Fax: +52 55 53872484
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Komisarzu
Gubernator stanu Tabasco
Q.F.B. Andrés Granier Melo
Independencia # 2, Col. Centro,
Villahermosa, Tabasco,
México, CP 86000
MEXICO
Fax: +52 993 314 2612
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze
Prosimy również o wysyłanie kopii do akredytowanych organów dyplomatycznych we własnym kraju:
Ambasada Stanów Zjednoczonych Meksyku
ul. Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
tel: (48)22 3112900
fax: (48)22 3112901
http://www.sre.gob.mx/polonia
W przypadku wysyłania apeli po wskazanym terminie prosimy o kontakt z własną sekcją lokalną.
INFORMACJE DODATKOWE
W dniu 23 sierpnia społeczność Nueva Esperanza została zmuszona do opuszczenia swoich ziem przez członków gwatemalskiej armii oraz policji. Nie dostali oni wcześniejszego powiadomienia o eksmisji i nie przydzielono im mieszkań zastępczych. Władze twierdzą, że społeczność musiała opuścić teren, ponieważ jest on objęty ochroną środowiska. Domy, szkoły oraz kościół lokalnej społeczności zostały spalone podczas eksmisji.
W rezultacie tych działań 300 mieszkańców, w tym 100 dzieci oraz kilka kobiet w ciąży, szukało schronienia za granicą meksykańską w miejscowości Nuevo Progreso w stanie Tabasco. Użycie przemocy oraz tempo eksmisji spowodowały, że mieszkańcy społeczności nie zdołali zebrać swoich rzeczy. Władze meksykańskie dostarczyły społeczności pewną pomoc oraz dostęp do przedstawicieli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (ang. UNHCR). Jednak migranci nie starali się otrzymać statusu uchodźców, ponieważ chcieliby powrócić do swoich ziem w Gwatemali.
Amnesty International wzywa władze gwatemalskie do pilnego rozwiązania sporu i przyznania społeczności Nueva Esperanza odpowiednich terenów oraz mieszkań zgodnych z ich życzeniami, oraz zapewnienia im dostępu do schronienia, pożywienia, wody oraz opieki zdrowotnej w miejscu, gdzie zagwarantowana będzie ich nietykalność fizyczna.