PILNA AKCJA: Ukraińcy bezprawnie więzieni w Rosji

Oleg Seńcow, ukraiński reżyser filmowy, oraz Aleksander Kolczenko, aktywista społeczny, przebywają obecnie w areszcie śledczym Lefortowo w Moskwie. Obaj są obywatelami Ukrainy, zatrzymanymi przez rosyjskie służby bezpieczeństwa państwa (FSB) na okupowanym terytorium Krymu. Oleg Seńcow został zatrzymany nocą z 10 na 11 maja przez funkcjonariuszy FSB, którzy przybyli przeszukać jego mieszkanie. Aleksander Kolczenko został zatrzymany 16 maja w centrum Symferpola, stolicy regionu. Wraz z innymi osobami aresztowanymi na terenie okupowanego Krymu zostali 23 maja przewiezieni do Moskwy. Zostali prawdopodobnie oskarżeni o działność terrorystyczną, ich obrońcy zostali jednak zobowiązani do zachowania poufności a oficjalnego oświadczenia w związku z ich aresztowaniem nie było. Obydwaj brali udział w pokojowych demonstracjach przeciw rosyjskiej interwencji na Krymie, podczas gdy Oleg Seńcow uczestniczył również w demonstracjach Euromajdanu w Kijowie jako członek zmotoryzowanej grupy zwanej Automajdan.
Krewni i przyjaciele zatrzymanych w rozmowie z Amnesty International wyrazili przekonanie, że kierowane przeciw nim  oskarżenia motywowane są politycznie i dotyczą działań pokojowych.
Jak się wydaje Oleg Seńcow i Aleksander Kolczenko nie mieli dostepu do adwokatów przed 27 i 28 maja, odpowiednio cztery i pięć dni po przewiezieniu do Moskwy, co stanowi pogwałcenie międzynarodowych standardów uczciwego procesu oraz przepisów rosyjskich. Liczba pomieszczeń udostępnianych adwokatom w więzieniu Lefortowo jest ograniczona, a aktywiści ukraińścy donoszą, że przed spotkaniem z klientem adwokaci Olega Seńcowa czekali w kolejce od 9.00 rano do 17.00 26 maja,a z klientem spotkali się dopiero 27 maja.

Prosimy o pilne pisanie apeli w języku rosyjskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających władze rosyjskie do niezwłocznego zwolnienia Olega Seńcowa, Aleksandra Kolczenko oraz innych obywateli Ukrainy pochodzących z Krymu, którzy są obecnie przetrzymywani w więzieniu Lefortowo w Moskwie oraz przewiezienia ich na Krym;

n  Wyrażających obawy o Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenko, którzy przetrzymywani są w związku z pokojowymi protestami przeciw okupacji Krymu oraz wzywających do wycofania kierowanych przeciw nim oskarżeń, które wiążą się z wykorzystaniem prawa do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń;

n  Wzywajacych władze rosyjskie do zapewnienia Olegowi Seńcowowi oraz Aleksandrowi Kolczence dostępu do adwokata na wszystkich etapach procedury prawnej, bez ograniczeń i opóźnień, odpowiednio do właściwych standardów międzynarodowych.

Apele prosimy wysyłać do 11 lipca 2014 na adres:

Prokurator Generalny
Jurij Jakowlewicz Czaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993  Moscow GSP- 3
Russian Federation
Tel: + 7 495 987 57 08
Fax: +7 495 987 58 41
+7 495 692 17 25
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Yurii Yakovlevich
Dyrektor FSB
Aleksandr Vasilievich Bortnikov
Federal Security Service
ul. Bolshaia Lubianka, d.1/3
107031 Moscow
Russian Federation
Fax: +7 495 914 26 32
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Aleksandr Vasilievich
Z kopią na adres
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
fax: +48(22) 6253016
E-mail: rusembpol(at)mid.ru
Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.


Informacje dodatkowe

W ostatnich dniach lutego niezidentyfikowane, uzbrojone osoby zajęły kluczowe budynki w Symferpolu, stolicy Krymu, po czym 6 marca parlament Krymu zagłosowal za przystąpieniem do Federacji Rosyjskiej wyznaczając datę referendum w tej sprawie na 16 marca. Według oficjalnych wyników 97 procent mieszkańców opowiedzialo się za przystąpieniem do Federacji Rosyjskiej, choć wielu członków mniejszości ukraińskiej i tatarskiej zbojkotowało głosowanie. 18 marca prezydent Putin podpisał ustawę o przyjęciu Krymu do Federacji. W następstwie tych decyzji na Krymie zaczęły obowiązywać regulacje rosyjskie. Z końcem kwietnia prawnicy ukraińscy pracujący na Krymie zostali zmuszeni do ponownego uzyskania kwalifikacji, tym razem według przepisów rosyjskich.

W myśl prawa międzynarodowego do okupacji dochodzi, gdy jedno państwo uzyska faktyczną kontrolę nad terytorium, do którego nie posiada tytułu, bez zgody drugiego zainteresowanego państwa. Warunki te są spełnione w przypadku Krymu, dlatego Amnesty International uważa Krym za terytorium okupowane. 27 marca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe i poszczególne agencje ONZ do odmowy uznania zmian statusu Autonomicznej Republiki Krymu  oraz miasta Symferpol w wyniku powyższego referendum oraz do wstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby być interpretowane jako uznanie tak zmienionego statusu.

Czwarta Konwencja Genewska w zakresie ochrony ludności cywilnej w czasie wojny wskazuje, że prawo karne terytorium okupowanego winno pozostać w mocy (Artykuł 64). Zakazuje również przesiedlania lub deportowania osób chronionych z okupowanego terytorium (Artykuł 49).