Propozycja zmian Statutu Stowarzyszenia

19 marca 2008
  
Drodzy Przyjaciele!
W tym roku polska Amnesty International obchodzi swoje osiemnaste urodziny. Wiele się przez te lata zmieniło: zmienił się światowy ruch Amnesty International, zmieniło się otoczenie w jakim działamy, zmieniła się także sama organizacja. Dziś liczy ponad trzy i pół tysiąca członków i donorów. Dzięki pracy działaczy, wolontariuszy i pracowników, czyli właśnie Was, staje się coraz bardziej rozpoznawalną organizacją, zarówno w mediach, jak i w odbiorze społecznym. To właśnie skłania nas do przedstawienia Wam na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się 19-20 kwietnia w Toruniu zmian
w naszym Statucie. Służyć mają one usprawnieniu funkcjonowania i zarządzania Stowarzyszenia, dostosowania istniejących zapisów do zmian zachodzących w ruchu międzynarodowym i w Polsce, wreszcie -doszlifowaniu- zapisów, które miały charakter niejasny, bądź utrudniały prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji. Zmiany te wynikają w dużej mierze z doświadczeń, które jako Stowarzyszenie zgromadziliśmy przez
te osiemnaście lat i – jak ufamy – pozwolą nam obchodzić kolejne rocznice w rozrastającym się i sprawnie funkcjonującym ruchu na rzecz praw człowieka.
Przedstawione poniżej zmiany Statutu, które przedstawiamy Wam dzisiaj zostały przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia. Wierzymy, że dzięki Wam zostaną one wprowadzone do Statutu na Walnym Zgromadzeniu.
o Zmiana misji (art. 7 ust. 2) wynika z postanowień Rady Międzynarodowej w 2007 r. Nowa misja, którą jako członkowie międzynarodowego ruchu jesteśmy zobowiązani przyjąć, kreśli nową tożsamość naszej organizacji u progu XXI wieku.
o Ważną zmianą jest wykreślenie przepisów dotyczących oddziałów Stowarzyszenia (rozdział V, art. 29-38 oraz przepisy powiązane). Jesteśmy świadomi roli, jaką odegrały oddziały w historii Stowarzyszenia. Od kilku lat przepisy te jednak pozostają martwe, a działania Stowarzyszenia w skali krajowej, jak i lokalnej, mimo tego, są efektywne. W dzisiejszych warunkach, dalsze utrzymywanie przepisów o oddziałach nie wydaje się konieczne.
o Kolejna ważna zmiana dotyczy pracy Zarządu (art. 22). Doświadczenia ostatnich Walnych Zgromadzeń wskazują, że brak kandydatów do Zarządu wymusza swego rodzaju fikcję: każdy kandydat ma zapewnione miejsce w Zarządzie. Wprowadzenie zapisu o niestałej liczbie członków Zarządu nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Stowarzyszenia, a jednocześnie pozwoli uchronić je przed możliwością paraliżu decyzyjnego.
o Ponadto, proponujemy wykreślenie zapisów o kooptacji członków Zarządu, uznając, że jedynie Walne Zgromadzenie (zwołane w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym) ma prawo powoływać i odwoływać członków Zarządu.
o Proponujemy wprowadzić do Statutu (art. 18) nieobecne dotychczas wskazanie,
iż to Walne Zgromadzenie uchwala własny regulamin.
Kolejne zmiany mają na celu przede wszystkim uproszczenie funkcjonowania Stowarzyszenia i wyjaśnienie kwestii budzących niejasności.
o Wykreślenie zapisów dotyczących Polskiej Klasyfikacji Działalności i wskazanie sfery działalności pożytku publicznego zgodnej z obowiązującą ustawą (obecny art. 7),
o Uproszczenie przepisów dotyczących członkostwa osób małoletnich (obecny
art. 10),
o Usankcjonowanie zwyczaju zwalniania ze składki członkowskiej w wyjątkowych sytuacjach (art. 15),
o Dookreślenie kwestii związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia
w trybie nadzwyczajnym (art. 19). Obecny zapis dotyczący – liczby członków
w sytuacji, gdy Stowarzyszenie się rozrasta praktycznie wyklucza możliwość wpływu członków na zwoływanie Walnego Zgromadzenia. Dlatego proponujemy liczbę 100 członków jako niezbędną dla złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
o Doprecyzowanie uprawnień Zarządu (art. 23), w tym wpisanie do Statutu możliwości uchwalania regulaminów wewnętrznych, stosowaną obecnie
na zasadzie zwyczaju.
o Usankcjonowanie w Statucie regulaminów funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej jako przepisów szczegółowych określających tryb prac tych organów.
o Doprecyzowanie zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej (art. 28), zgodnie
z dotychczasowymi doświadczeniami jej funkcjonowania. Chcemy by Komisja Rewizyjna mogła odgrywać ważną rolę w pracy Stowarzyszenia.
o Dostosowanie do rzeczywistości zapisów dotyczących Biura Stowarzyszenia (art. 24)
Pozostałe proponowane zmiany mają charakter kosmetyczny, dotyczą doprecyzowania niejasnych pojęć, ujednolicenia terminologii występującej w Statucie, zmian stylistycznych oraz dostosowania zapisów do ustawodawstwa (m.in. prawidłowe tytuły przywoływanych ustaw).
Ponadto, w odrębnej uchwale będziemy chcieli przedstawić Wam pod głosowanie jednolity tekst Statutu zawierający jednoznaczną numerację (najpierw artykuł, potem ustęp, punkt
i tiret).
Ufamy, że przyjmiecie zaproponowane zmiany, które służyć mają ulepszeniu funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. A więc do zobaczenia w Toruniu.
Z wyrazami szacunku,
Zuzanna Kulińska
Prezeska Stowarzyszenia Amnesty International
Marcin Komosa
Przewodniczący Komisji Zmian Statutowych 

Tematy