Protokół z zebrania Zarządu 20 maja 2006

Protokół z zebrania Zarządu 20 maja 2006

 

Obecni:

Anna Dzierzgowska

Kinga Dąbrowska

Mateusz Hładki

Monika Szreder

 

Przedstawicielka Biura:

Małgorzata Zdunek

 

 

1.                  Przyjęcie porządku dziennego

Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie, dodając kilka punktów do spraw różnych i wykreślając punkt Komisja Rewizyjna (KR nie może przybyć).

 

2.                  Raport o stanie członkostwa;

– 2 nowe grupy lokalne, inicjatywne: w Warszawie (koordynator Mateusz Żegliński) i w Poznaniu (koordynatora Małgorzata Lamperska)

– nowa grupa szkolna w Kutnie, liczba grup szkolnych 52.

– liczba osób proszących o zwolnienie ze składki: 3

– lista osób przyjętych do Stowarzyszenia: 49

– liczba członków Stowarzyszenia na dzień 19 maja 2006 wynosi 1815.

 

Na spotkanie koordynatorów grup 27 maja 2006 delegowany został Mateusz Hładki.

 

3.                  Walne Zgromadzenie 2006 – ewaluacja

 

Pracownicy oferują swoja wiedzę, podczas następnego WZ Zarząd nie musi odpowiadać na wszelkie pytania z sali, sugerujemy, by niektóre bardziej operacyjne kwestie mogli też wyjaśniać pracownicy.  

Większości członków zarządu WZ się podobało; mocna część – akcja stop torturom, jednocząca członkostwo i wnosząca element działań na rzecz praw człowieka. Dyskusja nad strategią bardzo dobra, merytoryczna.

Dyskusja o prawach seksualnych i reprodukcyjnych (SRR) – większość delegatów miała przemyślne stanowiska, dlatego dyskusja była krótka.

Trzeba przemyśleć kwestie zmian statutowych – czy powinny być wybierane do władz osoby, które są nieobecne na WZ.

Porządek WZ był nierealistyczny, za mało czasu przeznaczono na np. prezentację kandydatów, z drugiej strony WZ nie może trwać zbyt długo. Prezydium było bardzo dobre. Dyskusję o Białorusi można było oddzielić od głosowania nad absolutorium.

Szkolenie genderowe było bardzo udane, uczestniczyło 12 osób. 

Teczki z materiałami zbyt ubogie, na przyszłość trzeba ustalić co w nich być musi mimo publikacji na internalu.

 

4.                  „Scheda po poprzedniej kadencji” – plan pracy zarządu / priorytety poza typowymi zadaniami zarządu:

 

– procedura zwalniania ze składek

Monika Szreder przygotuje projekt – do końca czerwca.

Może to być formularz do zwolnienia ze składek – wysyłany z maila [email protected] do każdego, kto chce zwolnienia ze składek, zawierający dane osobowe, a także powód, dla którego Zarząd winien zwolnić daną osobę ze składek.

 

– komitet ekspertów – Ewa Kamińska zajmie się tym tematem, przygotowując projekt do końca czerwca 2006.

Chodzi o przygotowanie konkretnych ofert dla członków AI – ekspertów w danych dziedzinach, byłych członków Zarządu, którzy są nadal w organizacji, ale AI nie oferuje im konkretnych zadań.

 

– przyszłość lobbyingu:

            – Natalia będzie się zajmować trochę bardziej innymi krajami wkrótce, trzeba pomyśleć nad operacyjnym rozwojem i koordynacją zespołu. Potrzebujemy także dyskusji jak zintegrować lobbing bardziej w działania sekcji. Goha zainicjuje tą dyskusję pośród pracowników. 

 

– EU Association – Zarząd widzi potrzebę bardziej aktywnego włączenia się w działania EU Association, skoro jesteśmy jego członkiem i płacimy składkę – Kinga porozmawia w tej sprawie z naszą delegatką.

 

– audyt organizacyjny – priorytet – niezbędnym jest znalezienie eksperta z zewnątrz (zależne od dostępnych środków), być może najpierw trzeba zainicjować dyskusję wewnątrz organizacji z pomocą facylitatora. Projekt będzie koordynować Michał Pawlęga, przygotowując plan działań do końca czerwca.

 

– plan operacyjny 2008 – 2009 – 2010

Kinga Dąbrowska zaproponuje proces planowania, a także długość trwania poszczególnych planów – do końca czerwca 2006.

 

– co dalej z REAP

Anna Dzierzgowska przewodzi dyskusji i przygotuje projekt dalszych konsultacji i przyszłość REAP / edukacji w polskiej sekcji.

 

– strategia PR

Mateusz Hładki – odpowiedzialny za powstanie projektu do marca 2007, wcześniej planuje (do końca czerwca 2006) i koordynuje cały proces powstawania strategii PR. 

 

– maraton i 25cio-lecia stanu wojennego – Kinga zaproponuje Wojtkowi Makowskiemu koordynację tego projektu.

 

– umowy wolontariacie – Kinga skonsultuje z Komisją Rewizyjną czy KR miała na myśli wszystkich członków „funkcyjnych”, którzy chcą podpisać umowę, np.; czy koordynatorzy grup lokalnych winni takie umowy podpisywać- I czy winno to być obligatoryjne.

Nie każdy członek zarządu chce, ponadto nie ma obowiązku podpisywania umowy.

 

– zasady udzielania patronatów, a także informacja dla koordynatorów o akcjach AI

Kinga przygotuje projekt takiej informacji, gdyż coraz więcej akcji proponowanych przez koordynatorów różnych struktur, to propozycje oparte na materiałach nie-amnestyjnych.

 

– ICM 2007 – wybrać delegację na jesień (na jesieni musimy wybrać skład delegacji)

 

– przygotowanie do potencjalnych sytuacji kryzysowych – np. konsekwencje decyzji w sprawie SRR

 

– badanie aktywizmu i skuteczności naszych działań – monitorowanie implementacji zaleceń przedstawionych w ewaluacji

 

 

5.                  Spotkanie dyrektorów europejskich Helsinkach

Goha krótko zreferowała spotkanie. Głównymi tematami było; wojna z terroryzmem i rasizm. Oba są głównymi problemami w kontekście praw człowieka w Europie. Każda sekcja i struktura europejska pracuje w jakimś stopniu na tymi problemami, wiec trwała narada jak połączyć wysiłki i jak zorganizować wspólne akcje w Europie i w sprawie Europy. Nie wyklucza to także włączenia się innych s/s z całego świata.

Powołano „task – force” czyli grupę roboczą, która opracuje szczegóły takich działań, także z wykorzystaniem projektów WOOC (praca we własnym kraju), które zostały przez niektóre sekcje przeprowadzone; np. Irlandia – projekt o rasizmie.   

 

6.                  Stan finansów

 

– sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra, przekroczone zostały tylko koszty zarządu

– DDC – wszystkie wskaźniki są w porządku, prócz ilości osób zatrudnionych

– test w Poznaniu = bardzo dobrze, być może jest to sposób na nadrobienie zaległości – zatrudnienie większej ilości osób w Poznaniu

– poprosić o reklamowanie tej pracy wszystkich w AI, rozwiesić ogłoszenia w akademikach, wykorzystać portale studenckie

– 1% zebraliśmy ponad 26 000 zł, dla grup lokalnych wysłane zostanie Okło 350 zł jedynie. Monika zapyta grupy, jak możemy pomóc by w przyszłym roku ten rezultat był lepszy. 

 

7. Wyjazdy planowane;

– na forum prezesów jedzie Mateusz Hładki (w zastępstwie Kingi) 30 czerwca w Lizbonie

– delegatką na spotkanie dotyczące SRR jest Ewa Kamińska – 1 – 2 lipca 2006 w Lizbonie.

 

 

8. Sprawy różne

– plan zebrań do końca roku; 9 – 10 września lub 16 – 17 (do potwierdzenia do 9 sierpnia na liście dyskusyjnej zarządu)

– następne spotkanie w listopadzie – termin dokładny zostanie ustalony we wrześniu

– w razie konieczności zorganizuje się spotkanie w lipcu

– decyzje WZ o SRR – Ewa napisze na listę informacyjną

– Ania odpowie na listę dyskusyjną

– Ania zgłasza gotowość do rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, gdyby jej działalność w innych organizacjach kolidowała z funkcjami w AI

– prośba o patronat konkursu o prawach dzieci – patronat dajemy zakładając / prosząc Mirka Śmieińskiego o zrobienie wzmiankowanej akcji i przygotowanie sprawozdania

– 2 prośby/zapytania od koordynatora grupy katowickiej: prosi o założenie forum oraz o zgode o przeprowadzenie akcji na 4 czerwca w oparciu o materiały nie – amnestyjne. W kwestii pierwszej zarząd stwierdza, że każdy ma prawo zakładać forum (oczywiście nie może to być oficjalne forum AI Polska) i nie potrzeba do tego naszej zgody. Niestety w chwili obecnej takie forum nie jest możliwe do założenia i moderowania na naszej stronie. Propozycja akcji 4 czerwca jest nie-amnestyjna gdyż zgodnie z planami organizatorów miałaby się opierać na materiałach nie – amnestyjnych stąd zarząd nie wyraża na nią zgody.

 

 

 

 

Tematy