Protokół z zebrania Zarządu 23 kwietnia 2006 roku

Protokół z posiedzenia Zarządu 23 kwietnia 2006

 

Obecni:

Piotr Choroś

Kinga Dąbrowska

Dorota Flak

Mateusz Hładki

Ewa Kamińska

Małgorzata Lamperska

Wojciech Makowski

 

 

Przedstawicielka Biura:

Małgorzata Zdunek

 

Komisja Rewizyjna:

Ewa Alicja Bajbak

Zuzanna Kulińska

 

 

 

1.       Przyjęcie porządku dziennego

 

Przyjęto porządek w zaproponowanym kształcie.

 

 

2.       Sprawy członkowskie oraz Biuro

 

·         Raport o stanie członkostwa

 

Przyjęto 51 nowych członków. 5 osób zwolniono ze składki. Szczegółowe zasady zwalniania ze składki zostaną opracowane w późniejszym terminie. Stowarzyszenie liczy obecnie 1344 członków (wielu osobom członkostwo wygasło po nieopłaceniu do końca marca 2006 składki). Zarejestrowano 2 nowe szkolne grupy AI – w Zabrzu i Siemianowicach Śląskich. Liczba grup szkolnych wynosi obecnie 51.

 

 

·         DDC – informacja o pierwszych tygodniach projektu w 2006

 

Odbywa się rekrutacja donorów i donorek na ulicach Warszawy i Poznania. Ilość podpisanych poleceń zapłaty na godzinę i średnia dotacja – zgodne z założeniami,  jednak pomimo licznych ogłoszeń mamy problem ze znalezieniem chętnych do pracy.

 

·         Skillshare Conference

 

Magda Rurka oraz Anna Machocka wzięły udział w Skillshare Conference dotyczącej fundraisingu. Zarząd chętnie zapozna się z relacją z tego spotkania.

 

 

3.       SRR – podsumowanie dotychczasowych konsultacji

 

W niemal wszystkich grupach lokalnych odbyły się szkolenia, podczas których 74 osoby wypełniły ankietę. 39 z nich stwierdziło, że AI powinna zająć stanowisko wobec aborcji, 35 opowiedziało się przeciw takiemu rozwiązaniu. Niewiele osób zareagowało na materiały, które pojawiły się na internalu. Decyzję nt. stanowiska polskiej sekcji w sprawie aborcji podejmie Walne Zgromadzenie w maju 2006.

 

 

4.       Gender Action Plan

 

Zarząd dokonał przeglądu Gender Action Planu, stworzonego na początku kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” jako wewnętrzna część tej kampanii. Niestety nie wszystkie jego zapisy Gender Action Planu zostały wdrożone. Odbyły się liczne szkolenia dla członkostwa. W planie operacyjnym na kolejny rok zapiszemy, że polska sekcja zwalcza dyskryminację poprzez edukację praw człowieka, a nasza wewnętrzna polityka sprzyja równości.

 

 

5.       Strategia 2007 – 2010

 

Zarząd przedyskutował projekt strategii oraz przychylił się do zmian sugerowanych przez Komisję Rewizyjną. Projekt przyjęto. Zostanie on zaprezentowany Walnemu Zgromadzeniu w maju 2006.

 

 

6.       Porozumienia wolontariackie

 

Zarząd przychyla się do opinii Komisji Rewizyjna, która zwróciła uwagę, że nie wszyscy wolontariusze podpisali z organizacją umowę wolontariacką. Dyrektor Stowarzyszenia oraz koordynator REAP-u sprawdzą, kto takiej umowy nie podpisał.

Zarząd zwróci się do Komisji Rewizyjnej z pytaniem, czy umowę wolontariacką powinni podpisywać także koordynatorzy grup lokalnych.

 

 

7.       Plan operacyjny 2006-2007

Wojciech Makowski zasugerował dokonanie zmian w planie operacyjnym na rok bieżący, jednak Zarząd w głosowaniu odrzucił tę propozycję.

Odbyła się dyskusja na temat wyboru strategii, na podstawie której zostanie opracowany plan operacyjny. W drodze głosowania zapadła decyzja, że będzie to projekt strategii na lata 2007-2010. Kinga Dąbrowska oraz Piotr Choroś zgłosili zdanie odrębne do protokołu, stwierdzając, iż opracowywanie planu na podstawie dokumentu nieobowiązującego jest niezgodne z prawem.

Plan operacyjny zostanie uzupełniony w trybie obiegowym.

 

 

8.       Budżet 2006-2007

Musimy liczyć się z faktem, że czynsze w Warszawie, a zarazem wydatki na biuro, wzrosną.

Projekt budżetu zostanie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

 

 

9.       Inne dokumenty potrzebne do aplikacji o grant z ruchu międzynarodowego (International Mobilisation Trust)

Rozdzielono zadania związane z przygotowaniem i tłumaczeniem dokumentów.

 

 

10.   Sprawozdanie Zarządu kadencji 2005-2006

Sprawozdanie wymaga poprawienia i zostanie przyjęte w trybie obiegowym.

 

 

11.   WZ 2006

Zarząd wprowadził niezbędne poprawki do projektu porządku obrad. Prezes zwróci się do Anny Machockiej, Arka Jarosińskiego oraz Erwina Kameckiego z prośbą o pracę w prezydium.

 

 

12.   Autoewaluacja Zarządu

Zarząd po raz drugi dokonał autoewaluacji. Za swój sukces uznaliśmy m.in. przeprowadzenie konsultacji w sprawie praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zgodną pracę zespołową. Problemem okazały się zbyt częste dyskusje o charakterze operacyjnym oraz nieprzeprowadzenie na początku kadencji warsztatu nt. pracy Zarządu.

 

 

13.   Sprawy różne

 

·         Chairs Forum

Decyzja o tym, kto pojedzie na Chairs Forum, zapadnie po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu.

 

·         Kampania przeciwko łamaniu praw człowieka w Chinach wokół igrzysk olimpijskich w Pekinie

Prezes zwróci się do Piotra Cykowskiego z pytaniem, czy podjąłby się koordynowania przebiegu kampanii w Polsce.

Tematy