Rada Europy: Instytucje Unii Europejskiej powinny współpracować by zapewnić najwyższe standardy ochrony praw człowieka

Podejmowane w ostatnich tygodniach przez Radę Europy próby przyjęcia nowych traktatów, z których jeden dotyczy handlu ludźmi, a dwa „terroryzmu”, zostały powstrzymane w konsekwencji stanowiska przyjętego przez instytucje UE oraz niektóre z państw członkowskich UE, które stanowią obecnie większość w Radzie Europy, w której zasiada 46 państw.

           

Unia Europejska dąży do dodania klauzul do proponowanych przez Radę Europy traktatów. Traktaty te to: projekt Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, projekt Konwencji Rady Europy o praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, oraz projekt Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu terroryzmowi. Pozwoliłoby to państwom członkowskim UE stosować istniejące lub przyszłe przepisy Wspólnoty Europejskiej lub UE zamiast tych, które określają traktaty Rady Europy.

           

Amnesty International jest poważnie zaniepokojona przyjęciem i wprowadzeniem tych klauzul (znanych jako klauzule „rozłączenia” lub „przejrzystości”), ponieważ mogłoby to doprowadzić do stosowania niższych standardów ochrony praw człowieka niż te określone przez Radę Europy.

 

Aby temu zapobiec, Amnesty International wzywa Unię Europejską do odstąpienia od swoich żądań umieszczenia klauzul rozłączenia lub do ograniczenia ich w taki sposób, aby UE i państwa członkowskie przyjęły zasadę najwyższej ochrony praw człowieka, niezależnie, czy pochodzi ona od Rady Europy czy od UE.

 

Amnesty International obawia się, że o ile powyższa kwestia nie zostanie rozwiązana w drodze negocjacji, które będą kontynuowane 13 kwietnia 2005 i o ile nie podejmie się ich podczas Trzeciego Szczytu Głów Państw i Rządów Rady Europy, który odbędzie się w Warszawie, 17-18 maja 2005, przyjmowanie w przyszłości przez Radę Europy reguł dotyczących ochrony praw człowieka jest niepewne.

Tematy