Rada Praw Człowieka ONZ: Zwycięstwo obrońców praw człowieka

Przykra była decyzja rządu Stanów Zjednoczonych o głosowaniu przeciwko rezolucji. Jednakże wynik 170 za, 4 przeciwko i 3 wstrzymujących się od głosu, wskazuje na jednoznaczne międzynarodowe poparcie dla Rady.

 

„Jest to zwycięstwo obrońców praw człowieka na całym świecie,- oznajmiła Yvonne Terlingen, przedstawicielka Amnesty International przy ONZ, -choć to dopiero początek ciężkiej pracy”. Otuchy dodaje fakt, iż pomimo głosowania przeciwko rezolucji, rząd amerykański będzie współpracował i wspierał Radę.-


Następne zadanie wszystkich państw polega na wspólnej pracy w celu wybrania takich członków Rady, którzy zdecydowanie stoją na straży praw człowieka i zagwarantują skuteczne i stanowcze jej działanie.

 

Amnesty International wzywa wszystkie kandydujące kraje, aby:

  • Zadeklarowały publicznie swoje zaangażowanie w utrzymywanie najwyższych standardów promowania i ochrony praw człowieka, gdy zdecydują się kandydować; i by
  • Ogłosiły swoje kandydatury nie później niż 8 kwietnia 2006 – co najmniej trzydzieści dni przed ustalonymi na 9 maja 2006 wyborami.

Wybory do Rady odbędą się poprzez indywidualne tajne głosowanie, a członkowie będą musieli uzyskać poparcie absolutnej większości Zgromadzenia Ogólnego. Podczas wyborów do Rady grupy regionalne ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie poszanowania zasady przejrzystości. Należy zaprzestać wcześniejszej praktyki prezentowania przez grupy regionalne zamkniętych list krajów bezpośrednio przed wyborami, jak to miało miejsce podczas wyborów do Komisji Praw Człowieka ONZ.

-Wszyscy ci, którzy zostaną wybrani do Rady muszą utrzymywać najwyższe standardy praw człowieka, muszą w pełni współpracować z Radą i muszą zgodzić się na inspekcje stanu praw człowieka w swoich krajach w czasie swojego członkostwa.  Żaden kraj, który nie jest gotowy spełnić tych warunków nie powinien kandydować,- powiedziała Yvonne Terlingen.

 

Tło wydarzeń:


Przyjęty dziś projekt uchwały powołuje do życia Radę wyraźnie upoważnioną do zajmowania się wszelkimi sytuacjami dotyczącymi z prawami człowieka.  Spotkania Rady będą odbywały się częściej (przynajmniej trzy razy do roku) i będzie ona miała możliwość łatwiejszego zwoływania sesji specjalnych, co pozwoli jej na skuteczniejsze reagowanie także nagłych sytuacjach. Nowy powszechny system przeprowadzania inspekcji powinien zagwarantować, iż stan praw człowieka w każdym kraju będzie co jakiś czas sprawdzany.  

 

Uchwała określa procedurę wyborczą, która jeżeli zostanie potraktowana poważnie przez kraje członkowskie ONZ, sprawi, iż członkowie Rady będą zaangażowani w promowanie i ochronę praw człowieka bardziej niż Komisja Praw Człowieka w ostatnich latach. Zamiast list kandydatów wybieranych przez aklamację, jak ma to miejsce w Komisji, każdy członek Rady musi być wybierany indywidualnie. Zastosowano wyższy próg głosów – co najmniej 96 indywidualnych głosów spośród 191 członków. Wszystkie okresy członkowskie są ograniczone do maksymalnie sześciu lat. Członkostwo tych, którzy rażąco i systematycznie naruszają prawa człowieka może zostać zawieszone przez Zgromadzenie Ogólne większością dwóch trzecich głosów.  Uchwała utrzymuje również główne mechanizmy stanowiące o sile Komisji, w tym jedyny w swoim rodzaju system niezależnych ekspertów znany jako “Procedury Specjalne” i jej zwyczaj współpracy z organizacjami pozarządowymi. Amnesty International spodziewa się, że Rada przyjmie plan usprawniania dialogu i działania, a nie przejmie przeładowaną agendę Komisji Praw Człowieka.

Tematy