Sprawozdanie z II spotkania KR

Sprawozdanie z II spotkania Komisji Rewizyjnej

 

W dniu 22 kwietnia 2006 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Ewa Alicja Bajbak, Zuzanna Kulińska i Marcin Komosa.

 

  1. Komisja omówiła wyniki badania dokumentacji finansowej i prawnej Stowarzyszenia. Następnie Komisja podjęła uchwałę, w której wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi.
  2. Komisja zaakceptowała wstępnie projekt nowego regulaminu Komisji Rewizyjnej. Projekt zostanie przesłany do konsultacji członkom Zarządu, a po uwzględnieniu poprawek zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji.
  3. Komisja omówiła projekt Strategii AI Polska 2006-2010 i przygotowała swoje stanowisko do przedstawienia na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 kwietnia 2006 r.
  4. Po przeprowadzeniu ewaluacji własnej pracy, Komisja podjęła uchwałę o przyjęciu swojego sprawozdania wraz z opinią o działalności Stowarzyszenia.

 

Protokół sporządził: Marcin Komosa

Tematy