"Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka" w Polsce

Głównym celem projektu -Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka- jest promowanie wszystkich aspektów praw człowieka jako integralnej części życia szkoły. Należą do nich przede wszystkim wartości takie jak równość, godność, szacunek i brak dyskryminacji.
Przez okres jednego roku we współpracy z polską sekcją Amnesty International i Międzynarodowym Sekretariatem Amnesty International w Londynie prawa człowieka będą włączane w życie szkoły w czterech obszarach:
– samorządność szkolna,
– relacje między uczniami, uczniami a nauczycielami, szkołą a rodzicami,
– program nauczania,
– pozalekcyjna działalność szkoły.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu przy realizacji projektu zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców, prawa człowieka staną się integralną częścią funkcjonowania szkoły oraz jej najbliższego otoczenia. Przeprowadzenie pilotażowego projektu -Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka- zakłada, że każda z 13 szkół wypracuje modelowe rozwiązania w zakresie integracji praw człowieka do życia szkoły. Powstałe w ten sposób dobre praktyki staną się dla Amnesty International wzorem do wdrożenia programu w szkołach na całym świecie.
Jedną z istotnych części projektu jest przyjęcie i przestrzeganie przez szkoły 10 zasad -Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka-. Zasady wywodzą się z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka i Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych.
W tym roku dochód z 1% podatku przekazanego na rzecz Amnesty International zostanie przeznaczony na wsparcie działalności grup szkolnych Amnesty International.
Informacje dodatkowe:
W ostatnich latach organizacje międzynarodowe, między innymi ONZ, kładą coraz większy nacisk na edukację z zakresu praw człowieka realizując projekty takie jak np. program United Nations Decade of Human Rights Education (1995-2005), czy United World Programme for Human Rights Education, którego pierwsza faza zakończyła się w 2007 roku.
Amnesty International od wielu lat realizuje projekty edukacyjne o prawach człowieka skierowane zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Dzięki swojemu doświadczeniu i globalnemu zakresowi działalności, Amnesty International odgrywa znaczącą rolę w zakresie integracji projektów edukacyjnych o prawach człowieka do szkolnych programów nauczania. Swoja wiedzą i doświadczeniem wspieraliśmy Biuro Narodów Zjednoczonych oraz Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka w przygotowaniu i wdrożeniu Światowego Programu na rzecz Edukacji Praw Człowieka.
Bazując na doświadczeniu zdobytym w trakcie realizacji programu edukacyjnego o prawach człowieka ONZ chcemy wspierać partnerstwa i stowarzyszenia tworzące szkolne społeczności działające na rzecz praw człowieka, które powstały w trakcie prowadzonych działań. Szkoły biorące udział w projekcie staną się częścią globalnej sieci -Szkół Przyjaznych Prawom Człowieka-. Współpraca w ramach sieci daje duże możliwości i potencjał zależny wyłącznie od potrzeb i inicjatyw samych szkół. Projekt z jednej strony umożliwia szkołom skupienie się na potrzebach lokalnej społeczności, a z drugiej strony sprzyja rozpatrywaniu zagadanie praw człowieka w kontekście globalnym.

Tematy