Szkolenie promujące podręcznik „Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów”.

Publikacja „Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów” i prowadzone w oparciu o nią szkolenia pozwalają zrozumieć pojęcie kulturowej tożsamości płci (gender), społeczną naturę tworzenia się gender oraz związki pomiędzy uprzedzeniami związanymi z gender, a przemocą wobec kobiet. Podręcznik przeznaczony jest dla trenerów i trenerek praw człowieka zajmujących się prawami kobiet. Zawarte w nim materiały mogą być wykorzystywane w pracy z odbiorcami o różnym stopniu wiedzy na temat praw człowieka i praw kobiet. Ćwiczenia zostały przygotowane dla osób dorosłych, jednak większość ćwiczeń można łatwo dostosować do potrzeb młodszych odbiorców.

Realizacja idei praw człowieka w szkole, wychowanie w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania praw jednostek i zbiorowości, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji to główne cele tego przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu zintegruje środowisko osób prowadzących działalność edukacyjną i zachęci do aktywnej promocji w/w publikacji w środowiskach lokalnych oraz wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń.

Profil uczestnika/uczestniczki: Osoby prowadzące szkolenia z  udokumentowaną działalnością edukacyjną z zakresu praw człowieka, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji – przedstawiciele i przedstawicielki edukacji formalnej (placówek doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty) oraz nieformalnej (organizacji pozarządowych), reprezentujące wszystkie województwa.

Zasady rekrutacji uczestników i uczestniczek: Na podstawie nadesłanych ankiet aplikacyjnych (pocztą, e – mailem lub faxem) powołana w CODN komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji na szkolenie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 października 2005 r.

Ilość miejsc: 25 miejsc

Koordynatorka programu: Izabela Podsiadło – Dacewicz (e-mail: [email protected]).


Arkusz ankiety aplikacyjnej jest dostępny na stronie internetowej: http://www.codn.edu.pl/struktura/peoie/index.asp-plik=kursy_amnesty.

Tematy