Tajwan przeprowadza pierwsze wyroki kary śmierci od pięciu lat

Chang Chun-hung, Hung Chen-yao, Ko Shih-ming i Chang Wen-wei zostali straceni w więzieniach w Tajpej, Tajnan, Tajchun wieczorem 30 kwietnia.
Wykonanie wyroków odbyło się tylko dwa tygodnie po tym, jak nowy minister sprawiedliwości – Tseng Yung-fu – publicznie oświadczył, że jego ostatecznym celem jest wprowadzenie abolicji na karę śmierci.
-Przeprowadzone egzekucje rzucają cień na stan przestrzegania praw człowieka na Tajwanie i rażąco przeczą niedawnej deklaracji ministra sprawiedliwości o intencji wprowadzenia abolicji na karę śmierci-, stwierdza Catherine Baber – wice-dyrektorka Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku.
W marcu ze stanowiska ministra sprawiedliwości zrezygnowała Wang Ching-feng, co zwróciło międzynarodową uwagę na temat kary śmierci na Tajwanie. Wang Ching-feng odmówiła podpisania nakazów wykonania wyroków śmierci z powodu swoich poglądów przeciwko tej karze.
-Świat patrzył na rząd Tajwanu z nadzieją, że wybierze prawa człowieka i wykaże się przywództwem na drodze ku zniesieniu kary śmierci w regionie Azji i Pacyfiku. Dzisiejsze egzekucje zaprzepaściły tę nadzieję-, powiedziała Catherine Baber.
Tajwańska koalicja organizacji pozarządowych na rzecz zniesienia kary śmierci (The Taiwanese Alliance to End the Death Penalty) wniosła swoje zastrzeżenia co do zgodności z prawem przeprowadzonych egzekucji.
Tajwańskie władze oświadczyły w dzień wykonania wyroków, że nadal rozpatrują wprowadzenie alternatywnych kar dla kary śmierci, lecz wartość takich deklaracji zostaje podważona jeśli wyroki są wciąż wykonywane.
Do tej pory 139 krajów na świecie zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce. Amnesty International wzywa władze Tajwanu do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na wykonywanie egzekucji oraz do podjęcia wszelkich potrzebnych kroków, aby wprowadzić abolicje na karę śmierci.
Tło sprawy
Amnesty international sprzeciwia się karze śmierci we wszelkich przypadkach, jako pogwałcenie prawa do życia oraz jako najokrutniejsza, nieludzka i upokarzająca kara.
Amnesty international uważa, że kara śmierci legitymizuje akt przemocy wykonany przez państwo, który jest nieodwracalny. Badania pokazują, że kara śmierci często wykonywana jest w sposób dyskryminujący, będąc przeprowadzana nieproporcjonalnie na osobach ubogich, osobach należących do grup mniejszościowych oraz należących do społeczności wyróżniających się pod względem rasowym, etnicznym lub religijnym. Kara śmierci często jest orzekana po rażąco niesprawiedliwych procesach.
Jednakże, nawet proces sądowy respektujący wszelkie standardy uznawane w prawie międzynarodowym oraz zasadę sprawiedliwości może nie ustrzec się przed ryzykiem osądzenia niewinnej osoby. Zatem, kara śmierci będzie zawsze mogła dotknąć osoby niewinnej. Badania naukowe ciągle kończyły się niepowodzeniem w znalezieniu przekonywujących dowodów na to, że kara śmierci zniechęca do popełniania przestępstw bardziej niż inne kary.
Dwie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywające do światowego moratorium na wykonywanie egzekucji, z nadzieją na wprowadzenie abolicji na karę śmierci, zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów państw w grudniu 2007 r. i 2008 r.
KONIEC/