Uchwała KR 1/2007

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. na podstawie art. 28 pkt. 2 lit. d Statutu Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z dokumentacja finansową i prawną, w tym z opinią biegłego rewidenta Andrzeja Kuligiewicza i z raportem z badania sporządzonego przez biegłego rewidenta 29 marca 2007 r., wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi, wybranemu w dniu 6 maja 2006 r.
Uzasadnienie wniosku znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały.
Przyjęto jednogłośnie, w Warszawie w dniu 9 maja 2007 r.
—————-
Załącznik do uchwały KR(u) I/2007
Uzasadnienie wniosku o udzielenie absolutorium
1. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez Stowarzyszenie oraz kontrola wewnętrzna sprawowana przez Zarząd nie budzą żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie, Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na wymagającą stałej kontroli wysokość zobowiązań Stowarzyszenia wobec ruchu międzynarodowego.
          
           2. Komisja Rewizyjna podkreśla, że miniony rok był dla Zarządu wyjątkowo trudny z uwagi na zmiany personalne w Biurze Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna zwracała Zarządowi uwagę na konieczność ściślejszej kontroli nad ciągłością pracy Stowarzyszenia w tego typu sytuacjach.
            3. Komisja Rewizyjna wskazuje, iż przeprowadzony w mijającej kadencji Zarządu audyt instytucjonalny powinien być podstawą do dalszych zmian w strukturze i działaniach Stowarzyszenia.

Tematy