Uchwała KR II/2007

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. przyjmuje na podstawie art. 28 pkt. 2 lit. c Statutu sprawozdanie ze swojej działalności wraz z opinią o działalności Stowarzyszenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Przyjęto jednogłośnie, w Warszawie w dniu 9 maja 2007 r.
Załącznik do uchwały KR(u) I/2007
SPRAWOZDANIE
1.      Komisja Rewizyjna została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 15 października 2005 r. w składzie: Ewa Alicja Bajbak, Marcin Komosa, Zuzanna Kulińska. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2006 r. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie za pierwszy rok swojej kadencji.
2.      Komisja Rewizyjna odbyła dwa spotkania:
–         w dniu 6 maja 2006 r. w Lublinie (przyjęła nowy regulamin swego funkcjonowania oraz dokonała wyboru przewodniczącej, którą została Zuzanna Kulińska)
–         w dniu 9 maja 2007 r. w Warszawie (zgodnie z art. 28 pkt.2 lit. c i d Statutu)
3.      Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej uczestniczyli z głosem doradczym (zgodnie z art. 28 pkt.3 Statutu) w posiedzeniach Zarządu, oprócz posiedzenia w dniu 20 maja 2006 r.
4.      Na wniosek grupy członków Stowarzyszenia grupę członków o Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w sprawie -przedłużających się problemów ze stroną internetową-. Wnioski pokontrolne zostały przedstawione Zarządowi Stowarzyszenia w opinii VI/2006.
Komisja Rewizyjna nie uwzględniła wniosku jednego z członków Stowarzyszenia o przeprowadzenie kontroli własnej działalności w związku z wydaniem opinii IV/2006.
5.      Komisja Rewizyjna wydała 4 opinie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia:
–              III/2006 dotyczącą projektu Strategii AI Polska 2006-2010;
–              IV/2006 w związku z wnioskiem złożonym w trybie opisanym w art. 12 ust 2 Regulaminu, dotyczącą Regulaminu Struktur Pośrednich i Grup Stowarzyszenia;
–              V/2006 dotyczącą interpretacji art.17 Regulaminu Funkcjonowania Zarządu;
–              VI/2006 w związku z wnioskiem złożonym w trybie opisanym w art. 12 ust 2 Regulaminu, przedstawiającą wyniki przeprowadzonej kontroli.
6.      Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. po zapoznaniu się z dokumentacją finansową i prawną Stowarzyszenia, nie wyraża zastrzeżeń, co do jego działalności.

Tematy