USA: Sąd Najwyższy zabrania wykonywania egzekucji na nieletnich przestępcach

“Ta przełomowa decyzja została podjęta w momencie, w którym niezwykle ważne dla Stanów Zjednocznonych jest udowodnienie, że przestrzegają międzynarodowych standardów w kwestii praw człowieka”- oświadczyła Amnesty International. „Za przykładem Stanów Zjednoczonych powinny pójść inne państwa, w których nadal stosuje niezgodną z zasadami prawa międzynarodowego karę śmierci na nieletnich przestępcach”.

            W sprawie Roper contra Simmons, Sąd Najwyższy uznał, że egzekucje nieletnich przestępców są niezgodne z Konstytucją USA. Stwierdzono, że stosunek opinii publicznej w tej kwestii zmienił się od 1989 roku, kiedy to Sąd Najwyższy uznał egzekucje 16 i 17-letnich przestępców za zgodne z konstytucją.

            Sąd Najwyższy oparł swoją decyzję na analizie tendencji w Stanach Zjednochonych i na świecie, na wynikach badań naukowch oraz prośbach ze strony grup wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych broniących praw człowieka i praw dziecka.

            „To, że największy sprawca tego typu pogwałceń prawa międzynarodowego zdecydował zmienić swoje prawo powinno pomóc w zwalczaniu tego typu praktyk w innych krajach. Dziesiejsza decyzja to jeden z ostatnich kamieni milowych na drodze do realizacji niezwykle ważnego celu – całkowitego zniesienia wykonywania kary śmierci na dzieciach.” – stwierdziła Amnesty International.

            W ostatnich latach Stany Zjednocznone były jedynym krajem na świecie, który otwarcie przyznawał się do wykonywania kary śmierci na nieletnich przestępcach. W USA przeprowadzono od 1990 roku prawie połowę wszystkich zarejestrowanych egzekucji na nieletnich: 19 z 39. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd Najwyższy przyznał, że „Stany Zjednoczone były jedynym krajem na świecie, który jeszcze nie zdelegalizował kary śmierci dla nieletnich przestępców.”

            Inne kraje, w których dokonywano egzekucji dzieci to Chiny, Demokratyczna Republika Konga, Iran, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudyjska i Jemen. W przeciwieństwie do USA, wszystkie te kraje ratyfikowały Konwencję Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych zabraniającą wykonywania kary śmierci na nieletnich i albo już zdelegalizowały ten rodzaj kary, lub są w trakcie przeprowadzania niezbędnych zmian w prawie narodowym lub zaprzeczają, jakoby na ich terytorium skazywano nieletnich na karę śmierci.

            Międzynarodowa zasada niestosowania kary śmierci wobec osób, które popełniły przetępstwo nie ukończywszy 18. roku życia wynika z przekonania, że biorąc pod uwagę niedojrzałość, impulsywność, wrażliwość i możliwość rehabilitacji społecznej, nie można młodego człowieka skazać na karę śmierci – niezależnie od tego, jak potworną zbrodnię popełnł.

            Dzisiaj przyznał to rówież Sąd Najwyższy USA. Stwierdzono, że nieletni przestępcy „nie mogą być karani tak jak najgroźniejsi zbrodniarze”, dla których w Stanach Zjednoczonych rezerwuje się karę śmierci.

Tematy