"Względy bezpieczeństwa" nie mogą usprawiedliwiać naruszeń praw i wolności

Wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw tj. wolności, godności i prywatności mogą być ustanawiane tylko, gdy są konieczne w demokratycznym państwie i nie mogą naruszać ich istoty.
“Służby nie mogą być ponad prawem, a zapewnienie bezpieczeństwa musi być oparte na poszanowaniu podstawowych praw człowieka”, powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International.
Zapisy projektu ustawy, wprowadzające ograniczenia praw i wolności takie jak zbyt szeroki katalog przestępstw uzasadniających udostępnianie danych, brak mechanizmu uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu oraz uznaniowy i nieokreślony okres przetwarzania udostępnionych danych, budzą wątpliwości co do ich konieczności i proporcjonalności.
“Przy wypełnianiu obowiązku ochrony społeczeństwa, państwo nie może zaniedbywać zobowiązań, jakie nakładają na niego powszechnie uznane standardy prawa człowieka. Władza musi zapewnić mechanizmy kontroli działań służb i te mechanizmy muszą spełniać międzynarodowe standardy i pozwalać na  pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy, którzy dopuszczą się ich naruszeń”, podkreśla Draginja Nadaždin.
Amnesty International razem z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi wysłała list do parlamentarzystów w sprawie zmian ustawy o policji i innych ustaw. Apelujemy, aby zrezygnować z niebezpiecznych regulacji łamiących prawo do ochrony prywatności i wprowadzić realną kontrolę nad służbami.

Tematy