Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec obywatelskiego projektu zmian w oświacie, tzw. Lex Czarnek 3.0. Planowane zmiany uderzają w polskie szkoły, naruszają prawa rodziców, dzieci i młodzieży, pogłębiają nierówności, utrudniają pracę nauczycieli i nauczycielek i obniżają jakość polskiej edukacji.

Jest to trzecia próba, po dwóch projektach poselskich, ograniczenia współpracy między organizacjami  społecznymi i szkołami. Proponowana regulacja zakazuje w szkołach podstawowych rzekomej seksualizacji, która – według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego – jest wartościowaniem innych przez pryzmat atrakcyjności seksualnej. Nie ma w Polsce organizacji, które miałyby na celu uprzedmiotowienie dzieci, nie ma więc przed czym ich chronić.

Projekt zakłada, że przed każdymi zajęciami rodzice będą musieli być poinformowani o programie zajęć oraz wyrazić zgodę na uczestnictwo w nich swoich dzieci. Takie rozwiązanie funkcjonuje już obecnie i nie ma potrzeby zaostrzania prawa w tym zakresie, gdyż zwiększyłoby ono jedynie szkolną biurokrację i ograniczyło dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć prowadzonych przez organizacje społeczne. Pragniemy przypomnieć, że szkoły otrzymują od organizacji pomoc m. in. w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego uczniów i uczennic oraz kadry nauczycielskiej, wprowadzania nowych metod nauczania czy doskonalenia nauczycieli w korzystaniu z nowych technologii. Rzekoma ochrona przed „seksualizacją” spowoduje, że takich zajęć w szkole będzie mniej lub nie będzie ich wcale.

Planowane zmiany odbierają również rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Wprowadzają systemowy mechanizm karania za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie. Poddają kadrę kierowniczą placówek oświatowych/szkół publicznych biurokratycznej i ideologicznej kontroli i arbitralnym decyzjom urzędników ministerstwa. Naruszają konstytucyjną zasadę pomocniczości i ochrony praw rodzicielskich i praw ucznia. Są próbą powrotu do skompromitowanego w okresie PRL centralistycznego modelu zarządzania oświatą.

W efekcie planowanych zmian polska szkoła zmieni się w szkołę kontroli, strachu, podejrzliwości i donosów. Uczennice i uczniów nauczy nietolerancji, oportunizmu i konformizmu, podetnie skrzydła zdolnym, wypchnie na margines potrzebujących wsparcia. Zniechęci do pracy nauczycielki i nauczycieli, którzy już – w obliczu zapowiedzianych zmian – odchodzą z zawodu.

Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się zamiarom wprowadzenia szkodliwych zmian w prawie oświatowym, które zamiast przygotować naszą szkołę na wyzwania XXI wieku, w tym związane z napływem dzieci uchodźczych z zaatakowanej przez Rosję i ogarniętej wojną Ukrainy , pogłębią dotychczasowe problemy i niedobory polskiego szkolnictwa.

Apelujemy, by dzieci i młodzi ludzie mogli uczęszczać do szkoły, która:

ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO I SZACUNEK
Szkoły, w której wszyscy czują się bezpieczni. Która jest wolna od przemocy i dyskryminacji. Która w centrum uwagi stawia uczniów i uczennice. Uwzględnia ich potrzeby, dba o dobre relacje, szanuje i chroni godność i prawa każdego i każdej z nich.

JEST WSPÓLNYM DOBREM I CZĘŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY
Szkoły, w której samorząd lokalny oraz rodzice i opiekunowie mają realny wpływ na to, czego i jak uczone są ich dzieci. Współpracują z nauczycielami, nauczycielkami i dyrekcją w tworzeniu środowiska szkolnego wspierającego na co dzień rozwój i dobrostan młodych ludzi. Szkoły, która korzysta z lokalnych zasobów: ludzi, organizacji, tradycji, kultury i przyrody, dostrzega lokalne problemy (np. rynku pracy) i włącza młodych w myślenie o ich małej ojczyźnie.

UCZY SZACUNKU DLA RÓŻNORODNOŚCI
Szkoły, która nie równa wszystkich pod linijkę, ale dąży do wyrównania szans edukacyjnych i życiowych każdego dziecka. W której każdy i każda ma szansę otrzymania takiego wsparcia, jakiego potrzebuje i w taki sposób, który nie rani godności i uczuć. Szkoły, która uczy współżyć z innymi, niezależnie od ich odmienności i wyjątkowości. Która docenia i afirmuje bogactwo różnorodności.

PROMUJE OTWARTOŚĆ I PARTYCYPACJĘ OBYWATELSKĄ
Szkoły, która nie głosi jedynie słusznej wizji świata, ale promuje pluralizm opinii i poglądów. Jest otwarta na współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami i społecznością lokalną. W której dzieci uczą się demokracji, patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania poprzez działanie w samorządzie szkolnym, pracę wolontariacką, podejmowanie własnych inicjatyw oraz otwartą rozmowę o sprawach dotyczących klasy i szkoły, lokalnej społeczności, Polski, Europy i świata.

ROZWIJA WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I PRZYGOTOWUJE DO DOROSŁEGO ŻYCIA
Szkoły, w której zdobywa się kompetencje niezbędne w XXI wieku: przedmiotowe, cyfrowe, społeczno-obywatelskie. Która uczy krytycznego myślenia i mądrego korzystania z informacji, stawiania pytań i rozwiązywania problemów – samodzielnie i we współpracy z innymi. Szkoły kreatywności i wrażliwości społecznej. Kształcącej świadomych ludzi, różniących się między sobą postawami i życiowymi wyborami, ale działających razem z innymi dla wspólnego dobra, ufnych w swoje kompetencje i gotowych zmierzyć się z wyzwaniami zmieniającego się, złożonego i różnorodnego świata.