CZYM JEST RZECZNICTWO?


Rzecznictwo, czyli inaczej działanie na rzecz, to różne inicjatywy, przez które staramy się wpływać na decydentów (władze, polityków, a czasami także biznes) w obszarze praw człowieka.  

Naszym celem jest zmiana prawa bądź praktyki jego stosowania tak, by były one zgodne z prawami człowieka. Działamy zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W kraju bierzemy udział w tworzeniu prawa przez parlament, uczestnicząc w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Staramy się przekonać parlamentarzystów, by tworząc prawo, pamiętali o prawach człowieka. Zwracamy także uwagę na to, jak prawo jest stosowane. Gdy dostrzegamy naruszenia praw człowieka, informujemy o tym instytucje publiczne (takie jak np. policja) i przygotowujemy rekomendacje, jak uniknąć naruszeń w przyszłości.   

Jak to robimy?


Na poziomie międzynarodowym staramy się wpływać na państwa i organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska. Przedstawiamy raporty, informujemy o naruszeniach praw człowieka i sugerujemy możliwe rozwiązania. Domagamy się, by organizacje skutecznie pilnowały swoich państw członkowskich, żeby te wywiązywały się ze swoich obowiązków z zakresu praw człowieka. Wskazujemy najlepsze kierunki nowo przyjmowanych regulacji prawnych i dbamy o tworzenie kolejnych gwarancji praw człowieka. 

W działalności rzeczniczej Amnesty przygotowujemy wystąpienia, apele, analizy i opinie dotyczące wybranych aspektów praw człowieka. Spotykamy się i dyskutujemy z organami władzy publicznej. Na przykład, gdy naszym celem jest, by głos Polski w pracach nad określonym traktatem uwzględniał prawa człowieka, spotykamy się z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gdy zależy nam, by naruszenia praw człowieka, do których dochodzi w trakcie zgromadzeń publicznych, spotkały się z odpowiednią reakcją, organizujemy spotkania z przedstawicielami policji. Korzystamy również z innych formalnych narzędzi, jak np. kierowanie petycji w trybie ustawy o petycjach, czy przedstawianie swoich raportów przy okazji oceny polskich sprawozdań przez organy międzynarodowe (np. Komitet Praw Człowieka).   

Spotkanie z Wiceministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem, 6 lutego 2024 r.

Nasze ostatnie działania


17 kwietnia 2024

Spotkanie w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Przedstawiciel Amnesty International wziął udział w spotkaniu organizowanym z Wiceminister Aleksandrą Gajewską oraz Dyrektorem Bartłomiejem Potockim Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącym konsultacji na temat nowej polityki migracyjnej Polski. Amnesty International apelowało o wzmocnienie ochrony praw uchodźców i migrantów przed wciąż nasilającą się mową nienawiści, cyberprzemocą oraz mową nienawiści kierowaną w stronę tych grup w mediach społecznościowych.

Przedstawiciel Amnesty w ministerstwie pracy, rodziny i polityki społecznej.

9 kwietnia 2024

Spotkanie z Zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka Adamem Chmurą

Amnesty International spotkało się z Zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka – Adamem Chmurą. Spotkanie było okazją do poruszenia najistotniejszych zagadnień dotyczących ochrony praw dziecka. Przedstawiciele Amnesty International postulowali m.in. o wzmocnienie obowiązywania Konwencji o prawach dziecka w Polsce, wprowadzenie edukacji praw człowieka do podstawy programowej w szkołach i przedszkolach, przeciwdziałaniu cyberprzemocy oraz ochrony praw uczniów i uczennic z Ukrainy.

Przedstawiciele Amnesty w biurze Rzeczniczki Praw Dziecka.

26 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrą Edukacji Narodowej Katarzyną Lubnauer

Przedstawiciele Amnesty International spotkali się z Wiceministrą Edukacji Narodowej – Katarzyną Lubnauer w sprawie edukacji praw człowieka w polskich szkołach. Zwróciliśmy uwagę na obawy nauczycieli i dyrektorów szkół wywołane kolejnymi próbami ograniczania działalności organizacji pozarządowych w szkołach. Rozmawialiśmy także o potrzebie i możliwości prowadzenia systemowej, pogłębionej i praktycznej edukacji o prawach człowieka w ramach zmienianej podstawy programowej.

6 marca 2024

Spotkanie z p.o. Prokuratora Krajowego Prokuratorem Jackiem Bilewiczem

Amnesty International spotkało się z pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego Jackiem Bilewiczem i jego zespołem. Przekazaliśmy Prokuratorowi nasze postulaty, apelując o podjęcie zmian w praktyce działania prokuratury względem obrońców i obrończyń praw człowieka działających na granicy, na rzecz dostępu do aborcji oraz społeczności LGBTI. Wskazaliśmy także na praktykę nadużywania kodeksu wykroczeń.

23 lutego 2024

Spotkanie sejmowego zespołu ds. pomocy humanitarnej

Spotkanie odbyło się w formule pytań i odpowiedzi między członkami zespołu oraz zaproszonym na to spotkanie w charakterze gościa Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – Maciejem Duszczykiem odpowiedzialnym za polską politykę migracyjną. Minister Duszczyk odpowiadał na pytania organizacji pozarządowych oraz członków zespołu o zamiary dotyczące stosowania masowych wywózek i o plany dotyczące zmiany sposobu działania służb działających przy granicy z Białorusią. Amnesty International wskazywało na niedopuszczalne stosowanie masowych wywózek w jakiejkolwiek formie, powołując się m.in. na praktykę orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów.

19 lutego 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem oraz Prokuratorem Krajowym Jackiem Bilewiczem

Amnesty International wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze migracji. Spotkanie poświęcone było przeciwdziałaniu kryminalizacji osób niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Amnesty wraz z innymi organizacjami zwracało uwagę na temat nie tylko kryminalizacji ich działań, ale także brutalności służb – fizycznej przemocy stosowanej wobec osób migrujących oraz zastraszania osób niosących pomoc humanitarną. Zwróciliśmy także uwagę na kwestię standardów międzynarodowych dotyczących obrońców praw człowieka. Efektem spotkania była deklaracja Prokuratora Krajowego o zamiarze stworzenia wytycznych w zakresie postępowań dotyczących osób niosących pomoc humanitarną na granicy.

14 lutego 2024

Spotkanie z Zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka – Adamem Chmurą

Przedstawiciele Amnesty International wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez urząd Rzecznika Praw Dziecka z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie dotyczyło poprawy sytuacji niepełnoletnich osób migrujących do Polski. Przedstawiciele Amnesty w sposób szczególny apelowali o poprawę przestrzegania praw dzieci uchodźczych z Ukrainy w Polskim systemie edukacji.

6 lutego 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem

Amnesty International spotkało się Wiceministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem w kontekście szeregu problemów praw człowieka pozostających w zakresie właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości. W trakcie spotkania przekazaliśmy nasze postulaty oraz naszą publikację.

18 stycznia 2024

Spotkanie z Ministrą Katarzyną Kotulą

Amnesty International spotkało się z Ministrą ds. równości Katarzyną Kotulą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie spotkania przedstawiliśmy szereg naszych postulatów w zakresie realizacji konstytucyjnej zasady równości w Polsce. Wymiernym efektem tego spotkania było wycofanie przez Prezesa Rady Ministrów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dot. tzw. Konwencji Stambulskiej o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet.

Ty także możesz się zaangażować


PODPISZ NASZE AKTUALNE PETYCJE
działaj
WESPRZYJ NAS FINANSOWO
wspieram
DOŁĄCZ DO GRUPY LOKALNEJ
dowiedz się więcej