Władze Tajlandii ścigają i represjonują małoletnich aktywistów i aktywistki jedynie za pokojowe korzystanie z prawa do protestu. Thanakorn “Petch” Phiraban prowadzące kampanię na rzecz osób LGBTI zostało skazane. Przeciwko „Sand” prowadzone jest postępowanie karne. W podobnej sytuacji znalazły się również Chan Tonnamphet, działaczka na rzecz ludności rdzennej oraz 15 letnia Yok.   

W 2020 r. młodzi ludzie, w tym uczniowie i uczennice szkół średnich i wyższych, rozpoczęli falę pokojowych protestów w całej Tajlandii. Demonstracje wkrótce przeniosły się ze szkół i uniwersytetów na ulice. W odpowiedzi władze Tajlandii zatrzymywały osoby uczestniczące oraz organizatorów i stawiały im zarzuty. Dotyczyły one przede wszystkim obrazy majestatu.  

Kierowany przez młodzież ruch protestacyjny dotyczył pierwotnie reform demokratycznych. Wzywał do zmian konstytucyjnych, reform społecznych, zakończenia oficjalnych represji wobec krytyków rządu, reform edukacyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa w szkołach. Uczestnicy walczyli również o prawa kobiet, prawa ludności rdzennej oraz prawa osób LGBTI i mniejszości etnicznych. Protesty szybko przyjęły formę imprez, debat, flash-mobów, pokazów mody, wystaw, sztuk teatralnych oraz koncertów. Młodzi ludzie dzielili się swoimi działaniami w internecie. Wykorzystywali parodię, satyrę i popkulturę, aby zilustrować swoje postulaty. Młodzież uczestnicząca w pokojowych demonstracjach lub dzieląca się swoimi poglądami na temat społeczeństwa stała się ofiarą długotrwałych postępowań sądowych oraz zastraszania, nękania i inwigilacji. Władze ścigały większość z tych dzieci za naruszenie przepisów dotyczących ograniczenia zgromadzeń w związku z pandemią, które zostały wprowadzone na mocy dekretu o stanie wyjątkowym. Przewidywał on karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywnę. Dzieciom stawiane są również zarzuty na podstawie art. 112 kodeksu karnego dotyczącego obrazy majestatu oraz art. 116 kodeksu karnego mówiącego o podburzaniu. Artykuł 112 przewiduje karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności dla “każdego, kto zniesławia, znieważa lub grozi królowi, królowej lub następcy tronu”. Artykuł 116 kodeksu karnego przewiduje natomiast karę 7 lat pozbawienia wolności i zakazuje ludziom “wywoływania uczucia niepokoju wśród społeczeństwa w sposób mogący wywołać zamieszki w kraju lub powodować łamanie prawa”.  

13 października 2022 r. “Yok” (imię zmienione w celu ochrony jej tożsamości), uczennica klasy 3 liceum, wzięła udział w demonstracji, w której wezwała do uwolnienia zatrzymanych działaczy politycznych i zaprotestowała przeciwko przepisom dotyczącym obrazy majestatu. Trzy miesiące później władze wezwały ją do złożenia wyjaśnień w związku ze stawianymi jej zarzutami z art. 112kk. W dniu 2 lutego 2023 r. Yok złożyła wniosek o odroczenie składania wyjaśnień do 9 kwietnia 2023 r. ze względu na obowiązki szkolne. Sąd dla nieletnich wydał nakaz aresztowania Yok, stwierdzając, że uczestnicząc w innym proteście, pokazała, że jej wniosek był nieuzasadniony. Postawiono jej również zarzuty odmowy wykonania orzeczenia oraz naruszenie przepisów dotyczące reklamy przy wykorzystaniu urządzeń wzmacniających dźwięk. Yok aresztowano 28 marca 2023 r. podczas relacjonowania przez nią w mediach społecznościowych aresztowania innego aktywisty. Następnie przewieziono ją do ośrodka dla nieletnich. 

Thanakorn “Petch” Phiraban, osoba aktywistyczna LGBTI z Bangkoku, zostało uznane winnym w wyrokach z 22 listopada i 22 grudnia 2022 r. za przemawianie podczas pokojowych protestów w Bangkoku we wrześniu i grudniu 2020 r. Thanakorn to pierwsze dziecko ścigane za obrazę majestatu, które karę odbywa w młodzieżowym ośrodku szkolenia zawodowego. Drugi wyrok Thanakorn władze zawiesiły. Jednak urzędnicy wnoszą przeciwko niemu dalsze zarzuty na podstawie art. 112 kodeksu karnego i dekretu o stanie wyjątkowym.  

Chan Tonnamphet to 18-letnia działaczka na rzecz praw Karenów, ludności rdzennej w Tajlandii. Toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie naruszenia w 2022 r. przepisów wprowadzających nadzwyczajne ograniczenia zgromadzeń. Wygłosiła wówczas przemówienie podczas protestu i poparła apele swojej społeczności dotyczące wysłuchania głosów ludzi niemówiących po tajsku. Członkowie jej społeczności padli ofiarą wielu naruszeń praw człowieka. Jednym z nich było wymuszone zaginięcie obrońcy praw człowieka Billy’ego Rakchongcharoena. Karenowie padli również ofiarą wysiedlenia z ziem ich przodków w Parku Narodowym Kaeng Krachan w prowincji Petchaburi w zachodniej Tajlandii.  

“Sand” (pseudonim w celu ochrony tożsamości) to 17-letnia obrończyni praw człowieka, która brała udział w protestach domagając się równego dostępu do edukacji oraz zmian politycznych. W wyniku tego stała się ofiarą inwigilacji i represji. Postawiono jej również 11 zarzutów na podstawie dekretu o stanie wyjątkowym.  

Dzieci nie mogą być sądzone za pokojowe korzystanie z wolności zgromadzeń i swobody wypowiedzi. Wezwij Tajlandię do: 

  • uwolnienia wszystkich dzieci pozbawionych wolności tylko za korzystanie z prawa do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń;  
  • umorzenia wszystkich postępowań karnych, uchylenia wyroków skazujących oraz zaprzestania represjonowania dzieci za korzystanie z podstawowych praw i wolności;  
  • poszanowania i ochrony i praw dzieci do wolności pokojowych zgromadzeń i swobody wypowiedzi; oraz  
  • zmiany lub uchylenia przepisów niezgodnych z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka.