Zarząd to jeden z organów władz Stowarzyszenia Amnesty International. Składa się z członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie – czyli przez Was! Spośród swoich członków Zarząd wybiera Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, którzy sprawują swoje funkcje przez rok.

Zarząd:

  • Przede wszystkim decyduje o kierunkach bieżącej działalności Amnesty International – opracowuje projekty i uchwala plany działania Stowarzyszenia.
  • Reprezentuje Stowarzyszenie „na zewnątrz”, czyli w kontaktach z władzami, innymi organizacjami oraz ogółem społeczeństwa.
  • Zajmuje się kwestiami finansowymi, tj. zarządza majątkiem Stowarzyszenia, opracowuje i uchwala jego budżet oraz przyjmuje darowizny w jego imieniu.
  • Prowadzi sprawy członkowskie – m.in. nadaje członkostwo oraz ustala wysokość i sposoby opłacania składek członkowskich (jeśli znajdujesz się w wyjątkowej sytuacji, Zarząd może zwolnić Cię z obowiązku opłacania składki).
  • Zwołuje Walne Zgromadzenie.
  • Czuwa nad współpracą Amnesty International Polska z sekcjami Stowarzyszenia w innych krajach, w tym nad udziałem organizacji w procesie podejmowania decyzji na poziomie globalnym.
  • Zatrudnia pracowników Stowarzyszenia, uchwala regulaminy wewnętrzne oraz opiniuje projekty zmian w Statucie.
  • Co więcej, Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoje działania i podjęte decyzje, a Wy, jako członkowie i członkinie Amnesty International, macie prawo do zapoznania się z jego działalnością – na Walnym Zgromadzeniu podczas składania sprawozdania przez Zarząd.

Poznaj członków i członkinie Zarządu kadencji 2022/2023