16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

25 listopada 2008 rozpoczyna się Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem występującym powszechnie w wielu miejscach na świecie. W październiku 2008 roku w Somalii Aisha Ibrahim Duhulow została ukamienowana przez grupę pięćdziesięciu mężczyzn. Trzynastolatka została oskarżona o cudzołóstwo, po tym, jak próbowała donieść władzom, że stała się ofiarą gwałtu. Żaden z podejrzanych o gwałt nie został aresztowany.
Od bardzo wielu lat walka z przemocą wobec kobiet i dziewcząt pozostaje w sferze priorytetów Amnesty International. W roku 2004 rozpoczęliśmy kampanię -Stop przemocy wobec kobiet-. Jak dotąd kampania przyniosła zmiany zarówno przepisów prawnych w wielu krajach, jak również podejścia do problemu na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Dzięki Kampanii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ powstały rezolucje nr 1325 oraz 1820 zapewniające kobietom ochronę ich praw w czasie trwania konfliktów.
Przemoc wobec kobiet i dziewcząt pozostaje jednak bardzo poważnym problemem. Ostatnie badania przeprowadzone w Afganistanie, Armenii, Kanadzie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Demokratycznej Republice Kongo, Jamajce, Haiti, Liberii, Meksyku, Nigerii, Peru, Sierra Leone, Republice Południowej Afryki, Wenezueli oraz Stanach Zjednoczonych pokazały, że jest ona przyczyną niemożności zapewnienia kobietom bezpieczeństwa, dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, czy edukacji. Miliony kobiet uwięzione są w samonapędzających się kręgach biedy i przemocy.
W najbiedniejszych regionach dochodzi do największych naruszeń praw człowieka, które prowadzą do pozbawiania ludzi praw, wzmagają poczucie zagrożenia, wykluczenia i bezsilności wobec naruszeń i przemocy. Zjawisko biedy, będącej zaprzeczeniem ludzkiej godności, występuje we wszystkich krajach i najciężej doświadcza kobiety – 70% najbiedniejszych osób na świecie to kobiety. Ani przemoc wobec kobiet ani ubóstwo nie są i nie mogą być zjawiskami społecznie akceptowanymi. Wciąż jednak ich kombinacja występuje powszechnie i powoduje ograniczanie prawa wielu kobiet do wolności i do wyrażania własnych opinii, do swobodnego wyboru i powoduje, że stają się ofiarami przemocy.
Wszyscy ludzie mają prawo do edukacji, która umożliwia im przejęcie i utrzymanie kontroli nad własnym życiem i ułatwia świadome podejmowanie decyzji. W wielu miejscach na świecie, w wyniku ubóstwa w jakim się znalazły i otaczającej je przemocy, kobietom i dziewczynkom odbierane jest to prawo. W krajach takich jak Haiti, jedynym sposobem na zdobycie przez dziewczynki środków na edukacje jest świadczenie usług seksualnych. Inne, nie mając w domu elektryczności, szukają dobrze oświetlonych miejsc publicznych, w których mogłyby się uczyć. Często zdarza się, że w trakcie nauki w takich miejscach stają się ofiarami gwałtów. W wyniku nadużyć ich edukacja zapewne zostanie przerwana.
Przemoc wobec kobiet jest naruszeniem praw człowieka, za których przestrzeganie odpowiadają rządy państw. Amnesty International będzie wciąż domagać się, aby winni naruszeń byli, zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, karani. Organizacja będzie kontynuowała swe apele wzywające społeczność międzynarodową i rządy poszczególnych państw do zapewnienia równości wobec prawa wszystkim obywatelom i do zapewnienia kobietom równego dostępu do przysługujących im praw i usług społecznych. Prawa kobiet do życia bez przemocy i do dostępu do usług takich jak edukacja i opieka lekarska powinny być uwzględnione we wszystkich powstających strategiach i programach rozwojowych zarówno szczebla lokalnego, regionalnego jak i globalnego. Dzięki takiemu działaniu osiągnięte mogą zostać Cele Milenijne ONZ. Przerwanie łańcucha naruszeń praw człowieka, przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa, zapewnienie wszystkim jednostkom, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, zamożności czy stanu zdrowia zrównoważonego rozwoju nie zostaną osiągnięte bez aktywnego działania wszystkich ludzi, także tych, których prawa są w tej chwili łamane.
Tłumaczył Grzegorz Rychlik

Tematy