Afganistan: Kobiety nadal obiektem ataków

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt w Afganistanie jest bardzo rozpowszechniona – podała do wiadomości Amnesty International publikując najnowszy raport Afganistan: kobiety celem ataków.
            W raporcie stwierdzono, że -w całym kraju wiele kobiet doświadcza przemocy i jest nią zagrożonych-.
            Każdego dnia kobiety są zagrożone uprowadzeniem czy gwałtem ze strony uzbrojonych napastników, są zmuszane do wstępowania w związki małżeńskie oraz są przedmiotem handlu mającego na celu załagodzenie konfliktów bądź pokrycie długów. Kobiety spotykają się z dyskryminacją ze strony wszystkich grup społecznych, łącznie z urzędnikami państwowymi. Przemoc wobec kobiet jest w społeczeństwie akceptowana, dlatego też dotychczas nie zajmowano się nią odpowiednio na wyższych szczeblach rządowych czy w sądownictwie. Śledztwa prowadzone przed odpowiednie władze w sprawach skarg dotyczących aktów przemocy, morderstw czy samobójstw kobiet nie są ani rutynowe ani systematycznie przeprowadzane, w związku z czym zazwyczaj zaledwie kilka z nich kończy się przedstawieniem wyroku.
            Praktyki wpisane w historię społeczności, wykonywane w imię tradycji i religii, są dla wielu uzasadnieniem odmawiania kobietom możliwości korzystania z ich fundamentalnych praw.
            Afganistan jest w trakcie zmian i wychodzenia na prostą po wielu latach konfliktów, ale mimo to setki kobiet i dziewcząt nie przestają cierpieć z powodu nadużyć z rąk mężów, ojców, braci, uzbrojonych napastników, z powodu istnienia równoległych systemów sprawiedliwości ( oddzielnego dla kobiet i mężczyzn) oraz ze strony instytucji państwowych takich jak organy policji czy system sprawiedliwości. Notuje się coraz większy odsetek przymusowych małżeństw, a niektóre z kobiet popełniają samobójstwa, nawet poprzez samospalenie, chcąc uniknąć łamania ich praw.
            -Mężowie, bracia i ojcowie nadal sięgają po środki przemocy w domach, a kontrola społeczna i siła, jaka spoczywa w ich rękach jest dodatkowo wzmacniana zarówno przez urzędników państwowych jak i przez dualny system sprawiedliwości- – powiedziała Amnesty International.
            Podkreślamy, że władze Afganistanu mają obowiązek powstrzymywania się od łamania praw człowieka oraz obowiązek ochrony kobiet przed aktami przemocy nie tylko ze strony urzędników państwa ale też ze strony osób indywidualnych czy grup społecznych. Niezbędna jest zatem reforma systemu karnego. W kompetencji państwa leży udostępnienie legalnych środków ochrony.
            W świetle międzynarodowych standardów praw człowieka Afganistan musi dołożyć wszelkich starań w celu ochrony praw kobiet, takich jak prawo do równego traktowania, do życia, wolności i bezpieczeństwa, wolność od dyskryminacji, tortur czy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.
            Raport Amnesty International wskazuje na porażkę władz Afganistanu w zakresie poszanowania, ochrony i przestrzegania praw kobiet i dziewcząt. Podkreślono w nim, że władze muszą podjąć się odpowiedzialności i zapewnić prawo do życia wolnego od dyskryminacji wszystkim kobietom i mężczyznom w Afganistanie.
Organizacja wzywa rząd Afganistanu do zapewnienia niezbędnego minimum wolności od dyskryminacji i przemocy w kraju, między innymi poprzez podjęcie następujących kroków:

  • publiczne i jednoznaczne potępienie wszelkich aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt, również takiej, która pojawia się w kręgach rodziny, a także będącej wynikiem decyzji podejmowanych przez urzędników państwowych;
  • dalsze prowadzenie działań mających na celu reformę systemu karnego, łącznie z odpowiednimi szkoleniami w sądownictwie i policji, w celu podniesienia standardów oraz promowania poszanowania praw kobiet,
  • zaprzestanie odwoływania się do zwyczajów, tradycji czy religii w celu uniknięcia zobowiązań do wyeliminowania przemocy wobec kobiet;
  • wprowadzenie zmian (np. w kodeksie karnym), bądź zniesienie istniejących praw, regulacji, zwyczajów i praktyk które prowadzą do dyskryminacji w rodzinie i które na taką dyskryminację zezwalają.

Organizacja zwraca się jednocześnie do międzynarodowej społeczności dawców zachęcając do wspierania działań rządu skierowanych na ukrócenie przestępstw wobec kobiet. Wniesienie wkładu na rzecz przeprowadzenia transformacji Afganistanu mogłoby umożliwić  kobietom i dziewczętom korzystanie ze ich praw.
Film oraz pełny tekst raportu:
http://web.amnesty.org/library/index/engasa110072005