Afganistan: Lekcja z przeszłości pozwoli zbudować lepszą przyszłość

-W tym krytycznym momencie międzynarodowa społeczność ma szansę, aby w odniesieniu do narodu afgańskiego prawa człowieka postawić na pierwszym miejscu i aby wyciągając wnioski z przeszłości budować lepszą przyszłość. Specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie, Brahimi, ponosi odpowiedzialność za włączenie problemu praw człowieka do każdej debaty na temat przyszłości Afganistanu.-

W raporcie sformułowano zalecenia dotyczące pomocy w odbudowie Afganistanu. Ludzie, którym zostanie powierzone przywództwo, muszą być oddani sprawie ochrony praw człowieka w odniesieniu do każdej istoty ludzkiej, a w szczególności w odniesieniu do kobiet. Kobiety, a także mniejszości etniczne i religijne, nie mogą być dyskryminowane przy tworzeniu rządu i instytucji.

Podczas trwającego 23 lata konfliktu w Afganistanie Amnesty International dokumentowała poważne przypadki naruszeń praw człowieka przez wszystkie walczące strony. Każde porozumienie kończące ten dramatyczny konflikt winno zapewnić rozliczenie tych przypadków i wymierzenie winnym sprawiedliwości zgodnie z międzynarodowymi zasadami uczciwego procesu.

-Amnesty International, rozumiejąc potrzebę narodowego pojednania po wielu latach wojny i stosowania represji, jest przekonana, że żaden przyszły układ policzny nie może pozwolić na bezkarność ludzi, którzy w przeszłości łamali prawa człowieka. Unikanie prawdy o przeszłości kraju i ignorowanie potrzeby takiego rozliczenia nie prowadzi do pokoju.-

Historia pokazuje, jak fatalne skutki przynosi ignorowanie rozliczenia z łamania praw człowieka dla politycznej wygody. Od Kambodży po Sierra Leone, od Angoli po Chile, nierozliczone przypadki łamania praw człowieka mają negatywny wpływ na proces pokojowy i utrudniają dalszą ich ochronę, nawet jeżeli miały one miejsce całe dziesięciolecia wcześniej.

Każde porozumienie polityczne powinno zawierać wyraźne gwarancje stron co do natychmiastowego zaprzestania łamania praw człowieka, a w szczególności dokonywania egzekucji bez wyroku sądowego, stosowania tortur i samowolnego pozbawiania wolności. W sposób szczególny należy też potraktować zabezpieczenia przeciwko odwetom i dyskryminacji wobec grup etnicznych i religijnych.

Raport wzywa do demobilizacji dzieci, wprowadzenia restrykcji wobec dostaw broni, międzynarodowej ochrony uchodźców oraz energicznego wdrożenia programu tworzenia instytucji chroniących prawa człowieka. Rozbrojenie i rozminowywanie powinny stać się ważnymi składnikami policznego porozumienia z zapewnieniem środków finansowych i wszelkiego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej.

Należy powołać komisję ekspertów, która zbada i doradzi jak doprowadzić winnych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości oraz zapewni, że wszystkie przyszłe instytucje, w tym sądownictwo i organa porządku publicznego, będą miały na celu promocję i ochronę praw człowieka.

Amnesty International wzywa również do powołania, tak szybko jak to będzie możliwe, obserwatorów przestrzegania praw człowieka na całym terytorium Afganistanu, aby wesprzeć ochronę praw człowieka w okresie zawierania pokoju, w fazie zaraz po wygaśnięciu konfliktu oraz w fazie reform instytucjonalnych. Wśród obserwatorów powinni również znaleźć się eksperci od praw kobiet.