Rządowa ustawa, która pozwoli Straży Granicznej, Policji i Siłom Zbrojnym na bezkarne użycie broni palnej, jest poważnym naruszeniem międzynarodowych standardów prawa. Przepisy te umożliwiają użycie broni niezgodnie z obowiązującymi przepisami – bez ponoszenia za to odpowiedzialności. Może to prowadzić do nadużyć i z pewnością zagraża bezpieczeństwu osób na granicy.  

Nie możemy akceptować niehumanitarnego traktowania osób migrujących oraz pozwalać na nieograniczone użycie broni przeciwko nieuzbrojonym ludziom. Na takie działania nie ma przyzwolenia ze strony społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ podważają one podstawowe zasady praworządności i prawa człowieka. 

Przyjęcie proponowanych przepisów znacznie utrudni pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych za niezgodne z prawem lub nieproporcjonalne użycie broni. Obecne przepisy już pozwalają żołnierzom i strażnikom granicznym na użycie broni w uzasadnionych sytuacjach, w tym w obronie życia, zdrowia i nienaruszalności granicy państwowej.  

Nowe regulacje nie wypełniają żadnej istotnej luki prawnej, a jedynie służą bieżącym celom politycznym rządu. Na dodatek dążą do działania prawa wstecz. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, osoby, które wcześniej nadużyły broni palnej, unikną odpowiedzialności karnej. To naruszenie podstawowych zasad prawa karnego. 

Zaapeluj o odrzucenie ustawy przez Senat i pomóż nam chronić się przed bezkarnym nadużywaniem broni przez funkcjonariuszy!