Od 4 sierpnia 2021 roku Ruch Huti sprawujący faktyczną władzę w Jemenie bezprawnie przetrzymuje 28-letniego dziennikarza Younisa Abdelsalama. Yousin był krytyczny wobec działań władzy. Początkowo dziennikarz padł ofiarą wymuszonego zaginięcia. Obecnie wiadomo, że przebywa w prowadzonym przez służby bezpieczeństwa areszcie znajdującym się w Sanie, stolicy Jemenu. Younis przez 80 dni przebywał w izolatce, a przez co najmniej trzy miesiące odmawiano mu prawa do wizyt. Poddano go również torturom.

Do Younisa nie dopuszczono prawnika. Do tej pory nie rozpoczęło się postępowanie sądowe w jego sprawie. Jest oskarżany o komunikowanie się z podmiotami zagranicznymi, ale nie postawiono mu formalnych zarzutów.

19 stycznia 2022 roku adwokat Younisa Abdelsalama złożył wniosek do Specjalistycznej Prokuratury Karnej o zwolnienie dziennikarza, argumentując, że jego zatrzymanie jest arbitralne. Miesiąc później rodzina zatrzymanego wpłaciła kaucję na rzecz służb bezpieczeństwa i wywiadu. Została jednak poinformowana, że jego sprawa zostanie przekazana prokuratorowi.

Zgodnie z raportem medycznym, do którego dotarła Amnesty International, dziennikarz cierpi na poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga regularnej kontroli lekarskiej i specjalistycznego leczenia. Przez cały okres pozbawienia wolności odmawiano mu odpowiedniej opieki zdrowotnej. Zdrowie psychiczne mężczyzny pogorszyło się z powodu warunków, w jakich jest przetrzymywany.

Sprawa Younisa Abdelsalama wpisuje się w szerszy kontekst prześladowań przeciwników politycznych, jakich dopuszczają się Huti. Jest to ruch o charakterze polityczno-militarnym, który w 2015 roku dokonał zamachu stanu w Jemenie, przejmując kontrolę nad Saną i innymi obszarami, w tym budynkami rządowymi i wojskowymi. W kolejnych latach Huti dalej umacniali swoją władzę, obejmując faktyczną władzą w dużej części Jemenu. Na kontrolowanych przez siebie obszarach ruch Huti arbitralnie aresztował i zatrzymał licznych dziennikarzy, obrońców praw człowieka, a także wyznawców bahaizmu. Padli oni ofiarą niesprawiedliwych i arbitralnych procesów sądowych, byli przetrzymywani w odosobnieniu, a także poddawani torturom.

Warunki, w których przebywają osoby pozbawione wolności są bardzo ciężkie. Cele są przeludnione, a osadzonym odmawia się odpowiedniej opieki zdrowotnej, nie zapewnia wystarczającej ilości żywności, czystej wody i urządzeń sanitarnych. Więźniowie są również narażeni na rozprzestrzenianie się koronawirusa, ponieważ nie wprowadzono odpowiednich środków zapobiegających epidemii.

Nikt nie może być przetrzymywany za pokojowe sprzeciwianie się działaniom władz państwowych!Wzywamy Huti do natychmiastowego uwolnienia Younisa Abdelsalama! Ponadto domagamy się, by do czasu jego uwolnienia zapewniono mu ochronę przed torturami i innymi formami nieludzkiego traktowania, a także umożliwiono kontakt z prawnikiem i członkami jego rodziny. Domagamy się również zapewnienia mu odpowiedniej opieki zdrowotnej.Podpisz petycję!