Amnesty International o naruszeniach praw człowieka przez policję w Niemczech: Unia Europejska powinna zareagować

Z liczącego 77 stron raportu wynika, iż pomimo, że liczba doniesień o podobnych incydentach maleje, istnieje swego rodzaju trwała praktyka brutalnego nadużywania siły, niekiedy wręcz znęcania się, przez funkcjonariuszy policji. Na traktowanie takie skarżą się często obcokrajowcy lub osoby należące do mniejszości etnicznych.
Dotyczący Niemiec raport Amnesty International jest kolejnym z rzędu takim dokumentem poświęconym państwom członkowskim Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich dwóch lat ukazały się m.in raporty opisujące sytuację w Grecji i Hiszpanii. Ponadto, w ukazującym się co dwa lata raporcie o naruszeniach praw człowieka w Europie, niezmiennie znajdują się wzmianki o większości z państw należących lub starających się o przystąpienie do Unii.

W liście otwartym do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Berti‘ego Aherna, Dyrektor Biura Amnesty International przy UE Dick Oosting napisał:

„Istnieją podstawy ku temu, aby Unia bliżej zainteresowała się problemami stojącymi przed ochroną praw człowieka w jej granicach. Prawa człowieka są zagadnieniem centralnym z punktu widzenia aktywności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, brakuje jednak odpowiednich instrumentów na wypadek ich naruszeń w ramach samej Unii.“

„Amnesty International uważa, że poważne uchybienia w dziedzinie ochrony praw człowieka, mające miejsce w jednym z krajów członkowskich nie należą wyłącznie do jego kompetencji, lecz powinny być przedmiotem zainteresowania całej Unii.“

W niedawnym oświadczeniu dotyczącym stosowania art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, odnoszącego się między innymi do kwestii odpowiedzialności UE za naruszenia praw człowieka w jej granicach, Komisja Europejska uznała potrzebę nadzorowania i oceny stanu stosowania przez państwa członkowskie zasad będących podstawą funkcjonowania Unii.

Amnesty International apeluje do Rady UE o niezwłoczną reakcję na to oświadczenie. „Jak dotąd Rada reagowała jedynie werbalnie. Brakuje konkretnych działań, które wykraczałyby poza dotychczasową retorykę potwierdzania przywiązania do wartości i uznawania wagi wewnętrznego wymiaru ochrony praw człowieka oraz potrzeby jego kontroli“, zakończył Dick Oosting.
Więcej informacji:
» Nowy raport Amnesty International („Back in the Spotlight – Allegations of police ill-treatment and excessive use of force in Germany“), List Otwarty do Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz stanowisko Amnesty International wobec Oświadczenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania art. 7 Traktatu o UE dostępne są na stronie internetowej www.amnesty-eu.org

Tematy