Amnesty International wyraża uznanie dla wysiłków Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezkarności

Podjęte wczoraj przez odnośną komisję kroki dla zacieśnienia współpracy organów sądowych w sprawach poważnych przestępstw obejmują zunifikowanie nakazów aresztu w skali Europy i procedury stawiania przed sądem. Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje informacje o ułatwieniach w ekstradycji winnych popełnienia niektórych przestępstw, takich jak zbrodnie przeciwko ludzkości czy stosowanie tortur.

-Amnesty International gotowa jest poprzeć ekstradycję każdego, kto jest oskarżony o współudział w takich przestępstwach do kraju, w którym zostanie mu wymierzona sprawiedliwość z poszanowaniem prawa międzynarodowego, które określa kryteria sprawiedliwego procesu, w którym kary za popełnione zbrodnie nie przewidują kary śmierci i w którym nie stosuje się tortur, ani żadnych innych form okrutnego, nieludzkiego czy degradującego traktowania lub karania- – powiedział Dick Oosting, dyrektor Biura Amnesty International przy UE.

Amnesty International zaleca, aby te zabezpieczenia były wyraźnie określone w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych członków UE, podobnie jak innych państw, z którymi Unia zawierałaby takie porozumienia.