Amnesty International wzywa władze Białorusi do poszanowania wolności zrzeszania się wobec Związku Polaków na Białorusi.

Amnesty International przypomina, iż Białoruś jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który gwarantuje obywatelom wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do posiadania własnych poglądów, prawo do zgromadzania się i stowarzyszania się oraz ochronę mniejszości etnicznych, religijnych i językowych.
Działania prowadzone przeciwko ZPB stanowią przejaw generalnego braku poszanowania dla wolności stowarzyszeń na Białorusi, do przestrzegania której władze tego kraju są zobowiązane na podstawie międzynarodowych standardów praw człowieka.
Amnesty International wzywa władze Białorusi do powstrzymania represji wobec Związku Polaków na Białorusi i do zapewnienia jej działaczom i działaczkom pełnego prawa do pokojowego i nieskrępowanego działania.
Organizacja wzywa także władze Polskie i Unię Europejską do wywarcia skutecznego nacisku na władze białoruskie tak, aby powstrzymać je przed dalszym naruszaniem praw człowieka w stosunku do wszystkich obywateli i obywatelek Białorusi.
Tło sytuacji.
Od momentu dojścia do władzy Aleksandra Łukaszenki sytuacja na Białorusi w zakresie praw człowieka stale się pogarsza. Rząd zacieśnia kontrolę na społeczeństwem obywatelskim. Wzrósł nadzór państwa nad środkami masowego przekazu, a także restrykcje wobec niezależnych mediów. Uczestnicy pokojowych demonstracji są zatrzymywani i karani grzywną oraz pozbawieniem wolności. Prześladowani są niezależni działacze społeczni i dziennikarze. Na Białorusi wciąż orzekana jest kara śmierci i wykonywane są egzekucje.
/Koniec
Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International Polska
Tel.+48 22 827 60 00
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: [email protected]