Chiny: Obrońcy praw robotników – YAO FUXIN I XIAO YUNLIANG

ASA 17/045/2004
9 maja 2003 r., trakcie czterogodzinnej rozprawy, Yao Fuxin, Xiao Yunliang i ich prawnicy zaprzeczyli wszystkim zarzutom. Yao Fuxin został skazany na siedem lat, a Xiao Yunliang na cztery lata więzienia. Ten wyrok został podtrzymany 27 czerwca przez Wysoki Sąd Ludowy Prowincji Liaoning podczas utajnionej rozprawy, na której nie mogli być obecni ani prawnicy oskarżonych, ani ich rodziny.
Yao Fuxin i Xiao Yunliang zostali aresztowani za to, że rzekomo organizowali demonstracje robotników w Liaoyang. W demonstracjach tych brało udział do 30.000 robotników z 20 lokalnych fabryk, i były one określane jako największe w Chinach od czasu protestów prodemokratycznych w 1989 r. na Placu Tiananmen.
Robotnicy z Fabryki Stopów Żelaza Liaoyang starali się wpłynąć na władze co najmniej od 1998 r., a 11-tego marca 2002 r. protestujący wyszli w końcu na ulice. Domagali się godziwych płac, zaległych poborów, rent i emerytur. Demonstrowali też przeciwko korupcji wśród władz i przeciwko złemu zarządzaniu, które, jak uważali, doprowadziło do wielu upadłości i do nadmiaru produkcji w mieście.
Pokojowe protesty zostały rozpędzone przez policję. Co najmniej czworo reprezentantów robotników zostało zatrzymanych w związku z protestami, ale wszyscy zostali wypuszczeni bez procesu.
Na swoim procesie, Yao Fuxin powiedział w swojej obronie: –Robotnicy Fabryki Stopów Żelaza nie dostawali żadnych wypłat przez ponad 20 miesięcy. Niektórych z nich, starszych, nie stać na to, aby iść do lekarza, kiedy są chorzy. Niektórzy nie mieli nawet pieniędzy na jedzenie. Nie mogłem już wytrzymać ich cierpienia i dlatego musiałem stanąć w ich obronie– rodziny Yao Fuxina i Xiao Yunlianga były nękane w trakcie ich procesu i zabroniono im brania udziału w jakichkolwiek publicznych protestach oraz komunikowania się z zagranicznymi mediami w sprawie procesu. Wizyty rodzin w więzieniu Lingyuan, w którym przetrzymywani są Yao Fuxin i Xiao Yunliang, były wstrzymywane, a Yao Fuxin jest według relacji pozbawiany możliwości dzwonienia do swojej rodziny. Więzienie to znane jest z tego, że jest jednym z najbardziej brutalnych w Chinach, powszechne są doniesienia o torturach i złym traktowaniu więźniów politycznych. Zdrowie Yao i Xiao znacznie się pogorszyło od czasu ich pierwszego zatrzymania.
Ich rodziny i organizacje broniące praw człowieka żądały dla nich zwolnienia warunkowego z przyczyn medycznych, ale do tej pory wszystkie te żądania zostały odrzucone. Xiao Yunliang, który na pewnym etapie prawie oślepł, miał ostatnio operację katarakty. Pozwolono jego żonie towarzyszyć mu w czasie operacji. Ciągle cierpi na niezdiagnozowane schorzenie, spuchnięty brzuch, przez co nie może jeść i spać. Prawdopodobnie cierpi też na gruźlicę.
Od czasu swojego zatrzymania Yao Fuxing co najmniej dwa razy był w więziennym szpitalu po tym, jak tracił przytomność z powodu choroby serca, cierpi również na nadciśnienie, utratę słuchu i częściowy paraliż. 1 grudnia 2004 r. doniesiono, że Yao Fuxing ciągle jest źle traktowany w więzieniu, najprawdopodobniej z powodu tego, że cały czas ma duży wpływ na robotników. Według doniesień nie może porozumiewać się z innymi więźniami, czytać gazet, ani wychodzić na dwór na świeże powietrze. Odmówiono mu także ciepłych zimowych ubrań, mimo, że więzienie jest nieogrzewane, i jest nieustannie obserwowany przez współwięźniów, którzy działają na rozkaz władz więziennych. Władze więzienne ostrzegały Yao, że wizyty jego rodziny zostaną uniemożliwione, jeśli szczegóły tego, jak się go traktuje, ujrzą światło dzienne.
W listopadzie 2002 r. Grupa Robocza do spraw Arbitralnych Aresztowań (Working
Group on Arbitrary Detention – WGAD) przedstawiła opinię, że pozbawienie wolności Yao Fuxina było arbitralne i łamie międzynarodowe przepisy dotyczące praw człowieka, włącznie z prawem do wolności opinii, ich wyrażania i prawo do pokojowych zgromadzeń.
Według Amnesty International Yao Fuxin i Xiao Yunliang są obrońcami praw człowieka, uwięzionymi wyłącznie za pokojową obronę praw robotników. Są także więźniami sumienia zatrzymanymi z pogwałceniem ich prawa wolności wypowiedzi i do stowarzyszania się. Amnesty International wzywa do ich niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia.
Prosimy wysyłać apele w sprawie Yao Fuxina i Xiao Yunlianga:
–          wzywające do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Yao Fuxina i Xiao Yunlianga jako więźniów sumienia zatrzymanych z pogwałceniem ich podstawowych praw wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i zgromadzeń,
–          przekonujące władze, aby zapewniły im pełen dostęp do wsparcia prawnego, kontakt z rodzinami i opiekę medyczną, której mogą potrzebować kiedy pozostają w areszcie,
–          wyrażające zaniepokojenie z powodu doniesień, że są oni narażeni na okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie w więzieniu, przekonujące władze, aby wszczęły dokładne i niezależne śledztwo w sprawie tych zarzutów i aby zagwarantowały, że nie będą oni więcej nękani w czasie swojego pobytu w areszcie,
–          wzywające władze do przedsięwzięcia środków do zapewnienia działaczom obrony praw człowieka zajmujących się prawami robotników możliwości kontynuowania pracy zgodnie z Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, bez obawy, że zostaną zatrzymani, wtrąceni do więzienia, powstrzymywani i zastraszani,
–          wzywające władze, aby najszybciej jak to możliwe usunęły klauzulę jaką objęły Artykuł 8.1 (a) ICESCR (Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights); aby ratyfikowały i podtrzymały podstawę konwencji ILO; aby szanowały wolność stowarzyszania się i prawo robotników do organizowania się w niezależne związki zawodowe.
Apele prosimy wysyłac pod wskazane adresy:
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijing 100032
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Premierze / Your Excellency
Minister Pacy i Bezpieczeństwa Socjalnego
Chińskiej Republiki Ludowej
ZHENG Silin Buzhang
Laodongbu
12 Hepingli Zhong Jie
Dongchengqu
Beijingshi 100716
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency
Email: [email protected]
Gubernator Ludowego Rządu Prowincji Liaoning
Zhang Wenyue Shengzhang
Liaoningsheng Renmin Zhengfu
Huangguqu, 45 Beiling Dajie
Shenyangshi 110032
Liaoningsheng
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
Email: [email protected]
Gubernator Więzienia
Jianyuzhang
Lingyuan di er jianyu
Liaoningsheng 122500
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
Kopie do:
Sekretarz Miejscowego Komitetu Partii Prowincji Liaoning
WEN Shizhen Shuji
Zhonggong Liaoningsheng Weiyuanhui
45 Heping Nandajie, Shenyangshi 110006
Liaoningsheng, People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Sekretarzu / Dear Secretary