Dziś Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

Romowie to największa mniejszość w Europie, która liczy prawie 12 milionów i w większości zamieszkuje kraje Europy Centralnej i Wschodniej, ale również Hiszpanię, Francję oraz Wielką Brytanię. Niestety, Romowie nadal narażani są na wykluczenie społeczne i polityczne oraz dyskryminację w edukacji, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej a nawet dostępie do wody. Pomimo tego, Unia Europejska i państwa członkowskie nie podejmują wystarczających działań aby odpowiednio zaradzić tej sytuacji.

Działania, które doprowadzą do integracji społeczności romskiej w Europie są niezbędne. Potrzeba jest również jasno zdefiniowanej polityki na poziomie Unii. Bez wątpienia, dobrym krokiem w tym kierunku było przyjęcie ram Unii Europejskiej dotyczących Krajowych Strategii Integracji Romów, gdzie podkreślono, że -integracja społeczności romskiej przyniesie nie tylko korzyści społeczne, lecz także korzyści gospodarcze zarówno dla Romów, jak i społeczności, do których należą.- Romowie, jako obywatele Unii Europejskiej, mają identyczne prawa i obowiązki jak wszystkie inne osoby, a ich dyskryminacja na jakimkolwiek polu jest niedopuszczalna. Zatem kraje członkowskie muszą zadbać o to aby włączyć Romów w życie społeczne, zagwarantować pełen dostęp do edukacji i godnych warunków mieszkaniowych oraz podjąć działania które zaktywizują tę grupę na rynku pracy. Tym bardziej Prezydencja powinna zadbać o to aby wyznaczone na poziomie Unii Europejskiej ramy zostały przyjęte oraz szybko i całościowo wdrożone przez wszystkie kraje członkowskie.
Opracowanie i przyjęcie krajowych strategii integracji Romów ma przyczynić się do eliminacji segregacji i wspomóc integrację społeczną, zgodnie z 10 podstawowymi zasadami dotyczącymi włączenia Romów, którymi są m.in.: niedyskryminująca polityka, podejście interkulturowe, zwiększanie świadomości, zaangażowanie w te działania zarówno społeczności lokalnej i władz ale przede wszystkim samych Romów.
Niezbędnym jest również reforma Europejskiej Platformy na rzecz Włączenia Romów. Platforma powstała w 2008 roku i w założeniu mała stanowić forum wymiany dobrych praktyk i doświadczeń związanych z integracją Romów. Ponadto, miała przyczynić się do lepszej harmonizacji poszczególnych polityk krajowych z polityką europejską i międzynarodową. Jednak, w ocenie Amnesty International i European Roma Rights Coalition Platforma nie spełnia pokładanych w niej nadziei i w praktyce nie jest znaczącym forum, które przyczyniłoby się do polepszenia sytuacji Romów w Europie. Jej potencjał mógłby być jednak większy, gdyby dostosowano tematy którymi się zajmuje do działań i inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską i inne instytucje Unii. Należy również rozpocząć trwałą i zinstytucjonalizowaną współpracę pomiędzy decydentami na poziomie Unii, krajami członkowskimi, organizacjami pozarządowymi i przede wszystkim społecznością romską.
Integracja społeczności romskiej w Europie musi stać się faktem.
Więcej informacji zobacz:
Kampania Amnesty International -Walcz z dyskryminacją – http://www.fightdiscrimination.eu/
Działania Rady Europy na rzecz Romów: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp
Działania Unii Europejskiej w kwestii społeczności romskiej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp-catId=518&langId=pl