Federacja Rosyjska: Walka z rasizmem jest konieczna by doprowadzić do położenia kresu bezkarności

-Napięcia związane z sytuacją praw człowieka na świecie, nie wykluczając Federacji Rosyjskiej, po 11 września 2001 roku, stanowią jeden z najbardziej naglących problemów w tej dziedzinie- – stwierdziła Amnesty International. -W sytuacji wzrostu napięcia przedstawiciele grup mniejszościowych, uchodźcy oraz uchodźcy wewnętrzni pozostają najbardziej narażoną na dyskryminację grupą społeczną. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za rozciągnięcie ochrony praw człowieka i ich przestrzeganie w takim samym zakresie wobec wszystkich swoich obywateli.

Raporty AI przytaczają wiele przykładów przypadków, które wywołały jej zaniepokojenie: afrykańscy studenci oraz Tadżykowie pobici przez skinheadów i pozostawieni bez interwencji milicji, która nie podjęła odpowiednich kroków; Turcy Meshetyjscy, którym w sposób arbitralny odmówiono rejestracji oraz uznania za obywateli Federacji Rosyjskiej, co doprowadziło do zanegowania całego katalogu podstawowych praw człowieka, w tym prawa do przemieszczania się; Czeczeni poddawani arbitralnym kontrolom dokumentów i aresztowaniom; ataki rasistowskie na Żydów i Romów.

-Rasizm jest zamachem na fundament uniwersalnych praw człowieka. Oznacza systematyczne odmawianie określonym osobom dostępu do pełnego katalogu praw człowieka ze względu na kolor ich skóry, rasę, pochodzenie etniczne i urodzenie Prawo do wolności od dyskryminacji rasowej pozostaje podstawową zasadą praw człowieka- – powiedziała Amnesty International.

W czasie gdy Amnesty International prezentować będzie w życie swój dokument, Komitet do Spraw Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej ONZ będzie przygotowywał się do otwarcia w Genewie debaty dotyczącej projektu konkluzji i rekomendacji w kwestii okresowego raportu złożonego przez władze Federacji Rosyjskiej. Rosja jest stroną wielu traktatów dotyczących praw człowieka, także tych, które szczególnie szeroko traktują o dyskryminacji na tle rasowym, w tym Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Według tych traktatów międzynarodowych władze Rosji ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by władza ustawodawcza jak i inne instytucje państwowe podjęły próby rozwiązania problemu dyskryminacji rasowej.

Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz ONZ – wszędzie podniosły się głosy zaniepokojenia rasizmem i dyskryminacją obecnymi w FR, organizacje te wystosowały do władz FR stosowne zalecenia.

Rosyjskie organizacje pozarządowe kontynuują swe akcje wymierzone przeciwko rasizmowi, dyskryminacji i nietolerancji na terenach Rosji. Muszę się one zmierzyć ze skomplikowanymi problemami, wymagającymi długoterminowej, dokładnej i skrupulatnej pracy. -Pomimo że ruch antyrasistowski promujący tolerancję jest nowością w społeczeństwie obywatelskim Rosji, cały czas rośnie on w siłę. Składają się na niego: NGOs, grupy etniczne i mniejszościowe, organizacje imigrantów, ruchy antynazistowskie jak i grupy badające problemy społeczne. Stopniowo udoskonalają one metody monitoringu, pomocy prawnej i pozaprawnej, kampanii zwiększających świadomość społeczną, coraz lepiej rozumieją konieczność koordynacji, wspólnej strategii i wizji- – powiedział Aleksander Ossipowz Centrum -Memorial-.

-Niepowodzenie w ściganiu tych, którzy dopuszczają się, zachęcają do lub tolerują akty nadużyć na tle rasowym często pogarsza sytuację, przyczyniając się do tworzenia klimatu bezkarności winnych- – twierdzi Amnesty International.

Raport Amnesty International dotyczący dyskryminacji rasowej w FR kończy się serią zaleceń dla władz Federacji Rosyjskiej jak i dla społeczności międzynarodowej, które mają na celu doprowadzić do większego respektowania prawa wszystkich jednostek w tym kraju, do wolności od dyskryminacji rasowej. Raport pozostaje częścią szerszej publikacji związanej z kampanią Amnesty International przeciwko naruszeniom praw człowieka, jakie mają miejsce w FR. Jej celem jest uwypuklenie różnicy pomiędzy ochroną praw człowieka zapewnianą przez prawo międzynarodowe i krajowe a rzeczywistością, która pełna jest nadużyć popełnianych w klimacie bezkarności.

Więcej informacji:
Więcej informacji o raporcie na stronie http://www.amnesty.org.pl/kampania/index_rasizm.php