Hiszpania: Kobiety dotknięte przemocą w domu, obojętnością ze strony władz

AI Index: EUR 41/006/2005 (Public)
Historia Teresy to nie rzadkość. Zgodnie z oficjalnymi statystykami od 2001 roku liczba kobiet zabitych przez obecnego lub byłego partnera w wyniku przemocy wobec osób płci przeciwnej stale rośnie. W 2004 roku 72 kobiety zginęły z rąk obecnego lub byłego partnera, przy czym siedem z nich miało przyznany nakaz ochrony.
Kobiety, które przeżyły przemoc w domu napotykają wiele przeszkód przy próbie uzyskania pomocy, ochrony i sprawiedliwości, jak donosi Amnesty International. Oficjalne statystyki pokazują, że ponad 95 procent kobiet dotkniętych złym traktowaniem nie wnosi skargi. Z kolei te kobiety, które zgłaszają tego rodzaju przestępstwa stykają się z obojętnością lub nieprzyjemnymi przesłuchaniami zniechęcającymi je do dalszego drążenia sprawy.
“Hiszpania ma obowiązek zapobiegać przemocy, badać nadużycia, karać sprawców oraz dawać rekompensatę ofiarom i powinna robić to bez zwłoki, przy użyciu wszelkich dostępnych środków,” mówi Maria Neredo, specjalistka ds. praw kobiet w hiszpańskiej sekcji Amnesty International.
Pomimo przychylnego przyjęcia projektu nowego prawa dotyczącego przemocy wobec osób płci przeciwnej, Amnesty International obawia się, że odpowiedzialność za rozpoczęcie procedury ochrony będzie nadal spadać na ofiary przemocy, a wszechstronna pomoc udzielana będzie tylko tym kobietom, które wniosą oficjalną skargę.
“To prawo to tylko wersja robocza, punkt wyjścia by zminimalizować przeszkody napotykane przez kobiety, o których one same nas informują. “ mówi Maria Naredo. “Hiszpański rząd musi zastosować skuteczne metody, ażeby prawa każdej kobiety stały się rzeczywistością.”
Opierając się na zeznaniach kobiet, które doświadczyły przemocy w domu, organizacja znalazła dowody na uprzedzenia i dyskryminację przejawiające się w reakcjach instytucji publicznych. Szczególnym punktem zapalnym był brak opieki wobec kobiet z grup podwyższonego ryzyka, takich jak niezarejestrowane imigrantki, kobiety romskie, kobiety niepełnosprawne oraz kobiety z problemami psychicznymi, czy też  uzależnieniami.
Szczególne przeszkody w otrzymaniu pomocy dotykają niezarejestrowanych imigrantek, pomimo faktu, że oficjalnie uznano, iż powinny mieć taką samą opiekę jak inne kobiety. W niektórych regionach ofiary przemocy muszą otrzymać pomoc finansową, zanim zostaną przyjęte do schroniska. W innych, zamyka się im dostęp i odsyła się je do ogólnego centrum wsparcia imigrantów. Aby otrzymać pomoc finansową, kobiety, którym przyznano nakaz ochrony, muszą być w trakcie poszukiwania pracy – przy czym niezarejestrowane imigrantki, z powodu swego statusu administracyjnego, nie są w stanie tego dokonać.
Komisja ONZ, która monitoruje dyskryminację kobiet, ostrzegła Hiszpanię o powszechnym występowaniu zjawiska przemocy wobec kobiet oraz wzrastającej liczbie zabójstw. Komisja podkreśliła brak ochrony względem grup podwyższonego ryzyka, między innymi niezarejestrowanych imigrantów, oraz wyraziła niepokój w związku z brakiem koordynacji między rządem państwowym a poszczególnymi regionami przy zapewnianiu opieki ofiarom przemocy.
Raport zawiera kilka zaleceń dla rządu hiszpańskiego, między innymi:

  • Minimalne standardy reagowania w przypadku przemocy z powodu płci na terenie całego kraju
  • Skuteczne metody postępowania prowadzące do wczesnego wykrywania przemocy w domu oraz zapewnienia opieki medycznej ofiarom przemocy
  • Przegląd i ocena istniejących procedur, z udziałem ofiar przemocy oraz organizacji kobiecych

Aby zobaczyć raport: Więcej niż słowa – Hiszpania: aby ochrona i sprawiedliwość stała się rzeczywistością dla kobiet będących ofiarami przemocy ze względu na płeć wejdź na stronę http://web.amnesty.org/library/index/esleur410052005