Indie: Lud Dongria Kondh powinien mieć prawo do decydowania o budowie kopalni boksytu w Górach Niyamgiri

Wiele społeczności adiwasi z bogatych w surowce stanów, takich jak Orisa, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh i Zachodni Bengal, protestuje przeciwko negatywnemu wpływowi projektów budowania kopalń na lasy i naturalne tereny, które zamieszkują od wieków. Administracja indyjska najczęściej nie konsultowała przeprowadzenia inwestycji z lokalnymi społecznościami, nie troszczyła się o ich zgodę ani nie zapewniała pełnej, rzetelnej informacji o projektach budowy kopalń. Protesty ludności tubylczej są tym bardziej znaczące w chwili, gdy Indie chcą wprowadzić nowe prawo mające na celu rozwój przemysłu wydobywczego.
Przykładem protestów jest walka ludu adiwasi Dongria Kondh w Górach Niyamgiri, gdzie mieszkańcy sprzeciwiają się projektowi kopalni boksytów, gdyż zagraża to środowisku i ziemi, którą uznają za świętą. Projekt wybudowania kopalni ma być wykonany przez Orisa Mining Corporation i Sterlite Industries India – spółki zależne od korporacji z Wielkiej Brytanii, Vedanta Resources.
Amnesty International udokumentowała szereg naruszeń praw człowieka wobec społeczności Dongria Kondh i innych mieszkańców Gór Niyamgiri. Adwiasi są zaniepokojeni, że wybudowanie kopalni boksytów pogwałci ich prawa do wody, pożywienia, opieki medycznej oraz do pracy, a także inne prawa chroniące ich kulturę i tożsamość. Jedyną okazją dla jakichkolwiek konsultacji było publiczne przesłuchanie 7 lat temu, kiedy opublikowano raport oceniający wpływ projektu na środowisko. Społeczność Dongria Kondh nigdy nie została jednak powiadomiona o takim przesłuchaniu.
Społeczności Dongria Kondh poinformowały Amnesty International również o zaniedbaniach władz indyjskich w zapewnieniu środków ochrony wyszczególnionych w konstytucji Indii, mających zapewnić równy dostęp do usług socjalnych i przeciwdziałać wykorzystywaniu ludności tubylczej. Pogwałcone zostało również nowe prawo o przeprowadzaniu konsultacji z wybranymi przez społeczności zgromadzeniami przedstawicielskimi wiosek, które gwarantowało rejestrację i uznanie interesów lokalnych społeczności dotyczących zasobów leśnych.
Ponadto, przepisy prawa międzynarodowego, którego stroną są również Indie – Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 107 o Ludności Plemiennej i Tubylczej, Deklaracja ONZ praw ludów tubylczych z 2007 r. – wymagają od władz państwa uznania praw ludów tubylczych do zamieszkiwanej przez nich ziemi oraz uzyskania od społeczności lokalnych zgody przed podjęciem decyzji o wysiedleniu ich z zamieszkałych terenów. Międzynarodowe prawo uznaje wyjątkowy, duchowy związek łączący ludy tubylcze z zamieszkałą przez nich ziemią, a w szczególności z miejscami, które uznają za święte. Dla ludów tubylczych -związek z ziemią nie jest wyłącznie kwestią posiadania i produkcji, lecz zawiera zarówno element materialny, jak i duchowy-.
Amnesty International wzywa władze Indii do wprowadzenia procesu konsultacji, który umożliwi wyrażenie przez lud Doongria Kondh wcześniejszej zgody dotyczącej projektu budowy kopalni w Górach Niyamgiri. Proces taki powinien zawierać:

  • zapewnienie ludowi Dongria Kondh dostępu do adekwatnej informacji o przeprowadzanym projekcie;
  • przeprowadzenie wszechstronnej oceny (respektując prawo ludów Dongria Kondh do udziału w konsultacjach) wpływu projektu na przestrzeganie praw człowieka i środowisko naturalne, a także wprowadzenie proceduralnych zabezpieczeń, które zapewnią udział adiwasi w procesie oceniania wpływu projektu oraz zapewnia respektowanie ich wiedzy i punktu widzenia dotyczącego gór, w których mieszkają;
  • respektowania decyzji ludu Dongria Kondh jeśli nie wyrażą zgody projektowi.

Więcej szczegółów o sytuacji w stanie Orisa i łamaniu praw ludności Gór Niyamgiri w raporcie Amnesty International Don-t Mine us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India, AI Index: ASA 20/001/2010, luty 2010.
Amnesty International pisała również o łamaniu praw ludności tubylczej w Kolumbii w raporcie -Walka o przetrwanie i godność. Łamanie praw człowieka wobec ludności rdzennej Kolumbii-. Raport po polsku, przetłumaczony przez Karolinę Okulską, do ściągnięcia poniżej.