Indie muszą powstrzymać przymusowe eksmisje oraz inne nadużycia praw człowieka podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów

Tysiącu sezonowych, drobnych przedsiębiorców grozi bezrobocie, ponieważ policja uniemożliwia im pracę na ulicach podczas Igrzysk. Większość usuniętych osób zostało umieszczonych w tymczasowych obozach. Ich mieszkańcy narzekają na brak wody i urządzeń sanitarnych oraz ogólne złe warunki mieszkaniowe.
Jest to ciąg dalszy przymusowych eksmisji biednej ludności i osób z marginesu, które lokalne władze w Delhi rozpoczęły 3 października, w przededniu Igrzysk Wspólnoty Narodów.
Amnesty International otrzymała informacje, że władze przeprowadziły serię eksmisji w dzielnicy Okhla oraz na terenach sąsiednich, na drogach łączących miasto z jego północno-wschodnimi częściami, przy brzegach rzeki Jamuna. W ciągu kilku ostatnich miesięcy tworzono tam całą infrastrukturę dla Igrzysk, w tym wiele stadionów, wiaduktów i mostów.
Według indyjskich organizacji broniących praw człowieka w ciągu dwóch tygodni poprzedzających rozpoczęcie Igrzysk z przedmieść Gurgaon i śródmieścia Delhi zostało siłą wyeksmitowanych 2500 osób i 150-200 rodzin.
Amnesty International wyraża ogromne zaniepokojenie, gdyż wielka liczba eksmisji w sierpniu i we wrześniu odbyła się bez poszanowania gwarancji określonych przez prawo międzynarodowe. Nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami, ani nie poinformowano ich odpowiednio wcześniej o planowanych eksmisjach. Tymczasowe schroniska zapewnione przez władze okazały się w wielu przypadkach nie spełniać międzynarodowych standardów dotyczących warunków mieszkaniowych. Poza tym, niektórym mieszkańcom nie zapewniono żadnego alternatywnego zakwaterowania.
Indyjskie władze mają obowiązek zapewnić, że mieszkania zastępcze spełniają międzynarodowe standardy. Muszą również przyznać zadośćuczynienie tym, którzy zostali eksmitowani przymusowo.
W związku z powyższym Amnesty International nalega, aby władze Indii:

  • zagwarantowały, że eksmisje są przeprowadzane wyłącznie, jako ostateczność oraz z poszanowaniem międzynarodowych standardów praw człowieka;
  • zagwarantowały, że osobom dotychczas eksmitowanym, w trybie pilnym zapewni się odpowiednie mieszkanie zastępcze lub ziemię dla odtworzenia źródeł utrzymania;
  • zagwarantowały, że mieszkania zastępcze spełniają wymogi dla warunków mieszkaniowych określonych w międzynarodowych standardach praw człowieka; oraz
  • zapewniły wszystkim ofiarom przymusowych eksmisji przyznanie adekwatnego zadośćuczynienia.

Indyjskie władze muszą również zająć stanowisko w sprawie wzrastającej liczby nadużyć i naruszeń prawa pracy, za które odpowiedzialny jest rząd, gdyż dopuściły się ich agencje państwowe oraz firmy prywatne zaangażowane w budowę infrastruktury dla Igrzysk. Naruszenia miały miejsce pomimo starań czteroosobowej komisji powołanej przez Sąd Najwyższy w Delhi dla monitorowania nadużyć.
Naruszenia, udokumentowane przez indyjskie organizacje broniące praw człowieka, dotyczyły odmowy ustawowych płac minimalnych, równych płac dla kobiet i ustawowych świadczeń zdrowotnych, niskich standardów bezpieczeństwa prowadzących do śmiertelnych wypadków oraz używania dzieci jako siły roboczej.
KONIEC/