Izrael / Palestyńskie Terytoria Okupowane: Czterdzieści lat okupacji ? nie ma bezpieczeństwa bez zagwarantowania podstawowych praw

MDE 15/038/2007
45-stronnicowy raport, zatytułowany Trwała Okupacja: Palestyńczycy pod ostrzałem na Zachodnim Brzegu, przedstawia niszczycielski wpływ czterech dekad izraelskiej okupacji wojskowej. Raport dokumentuje ponadto przebieg bezwzględnej ekspansji nielegalnego osadnictwa na okupowanym terytorium, co pozbawia Palestyńczyków dostępu do niezbędnych surowców i ogranicza ich życiową przestrzeń do kilku oddzielonych od siebie enklaw. Stosowane przez Izraelczyków środki, takie jak budowa 700-kilometrowego muru, czy stworzenie 500. punktów kontrolnych oraz systemu blokad i przepustek, prowadzą do poważnych utrudnień w dostępie do miejsc pracy, placówek medycznych i edukacyjnych.
-Palestyńczykom z Zachodniego Brzegu utrudnia się życie na każdym kroku. To nie tylko zwykłe niewygody, ale często sytuacje, mogące zadecydować o życiu lub śmierci. Niedopuszczalne jest zawracanie i zmuszanie pracujących kobiet, chorych dzieci, czy ofiar wypadków do długotrwałych objazdów. Utracony czas może kosztować ich życie- – powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Konieczna jest natychmiastowa międzynarodowa akcja, ukierunkowana na  zakończenie łamania praw człowieka na szeroką skalę. Nadużycia popełniane przez okupanta pogłębiają złość i rozpacz pośród zradykalizowanej i w przeważającym stopniu młodej populacji palestyńskiej- – powiedział Malcolm Smart. -Przez czterdzieści lat społeczność międzynarodowa nie była w stanie w skuteczny sposób zająć się rozwiązaniem sporu izraelsko-palestyńskiego. Nie można czekać kolejnych czterdziestu lat, aby w końcu położyć kres temu konfliktowi-.
Amnesty International wzywa do niezwłocznego wprowadzenia skutecznego, międzynarodowego mechanizmu monitorującego przestrzeganie praw człowieka na tym obszarze, dzięki któremu możliwe stanie się nadzorowanie stopnia, w jakim obie strony wywiązują się ze zobowiązań, nałożonych na nie przez prawo międzynarodowe. Mechanizmowi temu muszą towarzyszyć działania, mające na celu przeprowadzenie śledztwa i ukaranie – pod jurysdykcją powszechnego sądownictwa – osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i inne zbrodnie, ścigane przez prawo międzynarodowe.

-Nie lekceważymy licznych trudności, jakie związane są z ustanowieniem niezależnego systemu monitorującego, utworzonego przez ONZ czy inny właściwy organ. Chcemy jednak zwrócić uwagę na konieczność większego zaangażowania społeczności międzynarodowej w rozwiązanie toczącego się sporu i nakłanianie stron do wypełniania wynikających z prawa międzynarodowego zobowiązań- – powiedział Malcolm Smart.
W przygotowanym raporcie, Amnesty International uznaje obawy Izraela dotyczące bezpieczeństwa i konieczność ochrony znajdującej się wewnątrz państwa ludności, ale podkreśla, iż tego rodzaju kwestie nie mogą stanowić uzasadnienia dla rażących nadużyć wobec prawa międzynarodowego, takich jak budowa znacznej części muru na palestyńskim terytorium Zachodniego Brzegu.
-Gdyby zamiarem izraelskiego rządu było zapobieganie przedostawaniu się na terytorium Izraela palestyńskich zamachowców-samobójców, mur zostałby umieszczony na Zielonej Linii, która stanowi granicę między Izraelem a Zachodnim Brzegiem- – powiedział Malcolm Smart. -Rzeczywistość jest taka, że większa część muru budowana jest na ziemi palestyńskiej, niezgodnie z decyzją Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i w sprzeczności z interesami Palestyńczyków, których miasta i wsie na Zachodnim Brzegu są od siebie odseparowane-.
Nie tylko mur jest przeszkodą dla swobodnego poruszania się Palestyńczyków. Lista ograniczeń jest długa – zawiera między innymi system ponad 500 punktów kontroli i blokad, a także sieć dróg przeznaczonych dla izraelskich osadników, z których Palestyńczycy mogą korzystać w ograniczonym zakresie. Mur, system komunikacji i blokady drogowe pomagają za to w ekspansji nielegalnego osadnictwa izraelskiego, czyniąc nowo zasiedlone obszary właściwie przynależnymi terytorialnie do Izraela.
-Surowe restrykcje nałożone przez Izrael przyczyniły się do rzeczywistego upadku palestyńskiej ekonomii i dalszego pogorszenia niezwykle ciężkich warunków, w jakich Palestyńczycy zmuszeni są żyć. Nigdy przedtem poziom rozpaczy, biedy i niepewności w związku z dostępem do żywności nie był na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych  tak wysoki jak obecnie- – powiedział Malcolm Smart. -Przetrwanie większości Palestyńczyków warunkowane jest pomocą humanitarną. Rodziny zmuszone są do ograniczania poziomu spożywanej żywności. Aby uzyskać środki do życia, decydują się na sprzedaż części dobytku-.

Amnesty International wzywa izraelskie władze do:

  • Zniesienia systemu blokad i ograniczeń wobec Palestyńczyków na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, stanowiących zbiorową karę dla nich wszystkich i zapewnienia, że specyficzne środki bezpieczeństwa będą stosowane w uzasadnionych przypadkach wobec konkretnych jednostek, a nie całych społeczności. Konieczne jest ponadto wstrzymanie budowy muru na terytorium Zachodniego Brzegu i usunięcie jego dotychczas zbudowanych elementów;
  • Wstrzymania ekspansji nielegalnych izraelskich osadników a także budowy związanej z osadnictwem infrastruktury na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, co powinno być pierwszym krokiem w kierunku całkowitego usunięcia izraelskich osiedli i posterunków z tych terenów;
  • Anulowania rozkazów rozbiórki domów na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych i zapewnienia odpowiedniego odszkodowania Palestyńczykom, których domy i wszelka własność już zostały zniszczone.

Organizacja ponownie wzywa również palestyńskie grupy zbrojne do natychmiastowego zakończenia ataków skierowanych przeciwko ludności cywilnej i władzom Autonomii Palestyńskiej, a także powstrzymania się od podobnych działań w przyszłości. Konieczne jest ponadto ukaranie osób, odpowiedzialnych za dokonywanie ataków.
Przeczytaj pełną treść raportu

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek