Kastracja chemiczna powinna być stosowana jako dobrowolna a nie przymusowa metoda lecznicza.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Kodeksie karnym, o potrzebie farmakologicznego leczenia gwałciciela ma decydować sąd na sześć miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. W przypadku gwałtu na osobie poniżej 15. roku życia lub osobie najbliższej, umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obligatoryjne.
Amnesty International sprzeciwia się wszelkiej przemocy seksualnej zarówno wobec kobiet, mężczyzn, jak i dzieci oraz wzywa rządy do podejmowania wszelkich środków do zwalczania tego zjawiska. Nie sprzeciwiamy się terapii hormonalnej jako formie leczenia zaburzeń popędu seksualnego wobec osób, które dopuściły się przestępstw na tym tle. Jednakże powinna ona być stosowana jako dobrowolna a nie przymusowa terapia. Stosowanie tego typu terapii wymagać powinno zgody zainteresowanego oraz powinno być oparte na odpowiednich dowodach. Przy podejmowaniu decyzji o terapii należy brać pod uwagę opinię kliniczną oraz zasady etyki lekarskiej. Przypominamy, że również zdaniem Europejskiego Komitetu Przeciwdziałania Torturom (CPT) do przeprowadzania podobnej terapii niezbędna powinna być świadoma zgoda leczonego.
Amnesty International sprzeciwia się także wykorzystywaniu -kastracji chemicznej- jako narzędzia, aby zaprezentować społeczeństwu -twarde stanowisko- wobec walki z przestępcami seksualnymi.