Komitet Praw Człowieka ONZ o sytuacji praw człowieka w Polsce

Komitet Praw Człowieka, złożony z 18 niezależnych ekspertów międzynarodowych o uznanej kompetencji w dziedzinie praw człowieka, to organ kontrolny powołany na mocy art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego celem jest monitorowanie realizacji postanowień Paktu i jego dwóch protokołów fakultatywnych we wszystkich państwach -stronach Paktu.
Komitet Praw Człowieka ONZ rekomenduje między innymi:

 • zapewnienie odpowiednich zasobów urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, będących gwarancją efektywnego i niezależnego wykonywania mandatu;
 • ochronę integralności oraz niezależności Trybunału Konstytucyjnego i jego sędziów oraz opublikowanie i realizację wszystkich orzeczeń Trybunału;
 • wprowadzenie zmian w ustawie antyterrorystycznej przyjętej w 2016 r., która zawiera zbyt szeroką definicję terroryzmu i ogranicza realizację praw zawartych w Pakcie;
 • w stosunku do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową – zapewnienie ochrony przed dyskryminacją oraz ograniczanie detencji w ośrodkach strzeżonych do przypadków, w których jest ona konieczna;
 • zagwarantowanie niezależności mediom publicznym;
 • wzmocnienie przepisów antydyskryminacyjnych oraz ścigania przestępstw z nienawiści m.in poprzez nowelizację Kodeksu karnego;
 • zapewnienie realnego dostępu do legalnej aborcji oraz edukacji seksualnej i skutecznej antykoncepcji;
 • przeprowadzenie rzetelnego i niezależnego śledztwa w sprawie zaangażowania Polski w program nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA w Polsce oraz podanie jego wyników do informacji publicznej w rozsądnym terminie;
 • wzmocnienie kontroli nad postępowaniami wobec sprawców przemocy domowej i zapewnienie jej ofiarom opieki w schroniskach i centrach pomocy w całym kraju;
 • ograniczenie stosowania i długości trwania tymczasowego aresztowania;
 • wprowadzenie do Kodeksu karnego precyzyjnych przepisów dotyczących tortur i pracy przymusowej.

Amnesty International wzywa Rząd Polski do rzetelnego podejścia do kwestii podniesionych przez Komitet oraz do skutecznej realizacji sformułowanych przez niezależnych ekspertów Zaleceń w przedmiocie praw politycznych i obywatelskich.
Organizacja wyraża nadzieję, że Polska będzie respektować zobowiązania międzynarodowe wynikające z członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z Paktu, a tym samym uzna i wykona Zalecenia Komitetu Praw Człowieka.
————————————
Komitet Praw Człowieka ONZ monitoruje realizację Międzynarodowego Paktu Praw i Obywatelskich i Politycznych przez państwa-strony. Pakt został przyjęty w 1966 r., a w Polska ratyfikowała go w 1977 r. Zgodnie z Art. 91 Konstytucji RP ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi część krajowego porządku prawnego i jest stosowana bezpośrednio.
Amnesty International uczestniczy w procesie sprawozdawczym przed ciałami traktatowymi ONZ, przygotowując raporty alternatywne o sytuacji praw człowieka w państwie poddanym przeglądowi.
W procesie sprawozdawczym przed Komitetem Praw Człowieka, Amnesty International przedłożyła raport alternatywny do sprawozdania rządowego, w którym wieloaspektowo zaprezentowała swoje rekomendacje w zakresie realizacji przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Rekomendacje te w wielu obszarach są zbieżne z zaleceniami Komitetu.